تقويت ديپلماسي اقدام براي ميانجيگري

Shargh - - سياست -

مولود چاووشاوغلو :... تركيه كنار منطقه وسيعي قــرار دارد كــه در آن درگيريهــاي حــاد جــاري يا مســكوت ادامه دارند. پيشگيري و حل مسالمتآميز اختلافهــا يكي از مشــخصههاي اصلي سياســت خارجي مبتكرانه و انساندوســتانه تركيه اســت. در يك جغرافياي گســترده از آفريقا گرفته تا خاورميانه، بالكان و قفقــاز، تركيه متعهد به تلاشهاي متنوعي است. اين كشور صلحسازي را در پيوند مسائل انساني و توســعه ميبيند. در ســال جاري، تركيه دوباره به سخاوتمندترين كشور جهان از نظر سرانه كمكهاي انساندوســتانه بدل شده اســت. تركيه از سال ٢٠١٢ ميزبان كنفرانس ميانجيگري اســتانبول بوده است. اين كنفرانسهاي تاريخي جهت گرد هم آوردن شمار زيادي از كارشناســان و محققان حوزه فعاليتهاي پيشــگيري از اختلاف و ميانجيگري طراحي شدهاند. هدف ايــن كنفرانسها ترويج همافزايي بين نظريه و عمل و كمك به افزايش مقياس، گســتره و اثرگذاري تلاشهاي ميانجيگري جامعه بينالملل است. بايد از تلاشهاي ميانجيگري كه روزانه در حل اختلافات سراســر جهان مشــاركت دارند تقدير و تشــكر كنم. كنفرانس امسال به بررسي اين موضوع ميپردازد كه روششناســي و اقدامات عملي ميانجيگري چگونه ميتوانند نيازهاي امروز را بيشتر مد نظر قرار دهند... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.