آتــش بــه اختيــار خودجــوش، اخلاقگــرا و قانونمند

Shargh - - سياست -

ســیدرضا صالحی امیری: ... شــرايط اجتماعی و فرهنگــی با شــتاب خيرهكننــدهای در حال تحول و تغيير اســت و برای اينكه امــواج اين تغييرات، به ارزشهای اعتقادی و باورهای هويتی ما ضربه نزند، بايد راه درســت مواجهه با اين امــواج را پيدا كنيم. نه اســير و تسليم امواج شــدن و نه در آنها هضم و جذبشــدن راهكار مناسبی نيســت. ضمن اينكه با تحولات فناوری و شــيوههای نوين اطلاعرســانی و گستره وسيع شبكههای اجتماعی مجازی، راه انسداد و فيلتركردن آنها بيشــتر به يک شــوخی شبيه است تــا يک راهكار منطقی. بايد همــه نيروهای باانگيزه، وفادار و خودجوش با همدلی، همنوايی، هماهنگی و همكاری به دســتگاه بزرگ فرهنگی كشــور ياری برســانند؛ چراكه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی بهتنهايی نمیتواند بار عظيم توســعه فرهنگی را به مقصد و مقصود برساند. فرهنگ ايرانی- اسلامی از ظرفيتهای كمنظيری برخوردار اســت كه میتواند برای زندگی سعادتمندانه انسان امروز راهگشا باشد؛ به شرط آنكه به داشتههای خود باور داشته باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.