پاس گل نمیداديم گستاخ نمیشدند

Shargh - - سياست -

جعفــر بلــوری: ... تلاشهــا برای تحت فشــار قراردادن سپاه از سوی آمريكا و متحدانش، مسبوق به سابقه اســت. چنين فشارهايی در سیوچند سال گذشته همواره وجود داشته و در برهههای مختلف و بسته به شــرايط! افزايش يا كاهش يافته است. به نظر هم نمیرسد هدف دشــمن از تهديد به تحريم ســپاه، مصادره اموال آن باشــد چراكه سپاه اصولا در خارج از كشــور ســرمايهای ندارد. دشمن امروز، «شرايط» فشــار را مهيا ديده و اين نيش و كنايههای داخلی اســت كه آن شــرايط را فراهم كرده! دشمن دوقطبیســازیهای كاذب را كــه در داخــل به آن دامن زده میشــود، يــک «فرصــت» میبيند برای ضربهزدن به دولت و ســپاه بهطور توأمان. بنابراين بــه نفع دولت هم هســت كه با ارســال پالسهای «غلطانــداز»، به دشــمن پاس گل ندهــد. پاس گل داديم كه محمدبنسلمان و دونالد ترامپ، اينگونه گستاخ گستاخ شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.