عطش سيريناپذير کُردکشي

Shargh - - جهان -

«بــراي درهمکوبیــدن کانونهــاي تروریســتي که امنیــت، اتحاد و یکپارچگــي کشــور و ملت ما را تهدید ميکنند و بر اســاس بخشــي از حقوقمان برپایه قوانین بینالمللي، حملات هوایي را به راه انداختیم... و اهداف تروریســتي را با موفقیت هدف گرفتیم». این جملات بخشــي از بیانیــه ارتــش ترکیــه بعد از حملــه هوایي به مناطــق تحت کنترل کُردها در شــمال ســوریه در ماه آوریل ســال جاري بود. با این حملات دیگر شکوشــبههاي درباره نمادینبودن مشارکت ترکیه در مبارزه علیه داعش بهجا نماند و هدف اصلي اردوغان به تمامي روشــن شد: حمله به کُردهاي ســوریه و گرفتن ســرزمینهاي تحت کنترل آنها. از آن زمان تاکنون تحولات منطقهاي فرازوفرودهاي بســیاري را از سر گذرانده، اما ترکیه همچنان به دنبال همان هدف اســت و حالا دیگر ســه دهه نبرد با نیروهاي کُرد کارگران کردســتان )پکک( را به سوریه کشانده است. اردوغــان، رئیسجمهوري ترکیه کــه پروژه ســرکوب کُردهاي داخلي ترکیه و اعضاي حــزب حامي کُردهاي دموکراتیــک خلقها را بيهیچ ســد جانداري به پیش برده، حالا ســوداي آن دارد که با بهراهانداختن جنگي در کانتونهاي کردستان ســوریه، مانع اتصال سه کانتون جزیره، کوباني و عفرین شــود؛ پروژهاي که اگرچه دیرزماني است به راه افتاده، اما حالا و با افزایش تلاش یگانهاي مدافع خلق براي آزادسازي مناطق بین شــهرهاي اعزاز و جرابلس در شمال ســوریه و نزدیک مرز با ترکیه، بیش از هر زمان دیگري به تحقق نزدیکتر شــده است. در روزهاي اخیر جنگ لفظي مقامات ترکیه و کردهاي ســوریه بیشــتر شده و خبرها هم از احتمال رویارویي نیروهاي دو طرف در کانتون عفرین در شــمالغربي ســوریه حکایت دارنــد. همین هفته پیــش ترکیه، ســربازان، خودروها و تجهیزات نظامي جدیدي را به شــمال ســوریه و مرز خــود با کانتون عفریــن اعزام کــرد و گرچه آن را واکنشــي به اقدامــات کردها خواند، اما فرماندهان کرد ســوري هم ترکیه را کشوري اشــغالگر مينامند که بخشهایي از عفرین را تصرف کرده و با شلیک به روستاهاي این منطقه هرروز تعدادي از غیرنظامیان را ميکشد یا زخمي ميکند. مواضع ترکیه نســبت به کردهاي ســوریه بهخوبي ثابت ميکند که اگر جنگي در این منطقــه به راه بیفتد ترکیه از همه توان نظامي و خشــونتطلبانه خود براي ســرکوب کردها بهره ميگیــرد. ترکیه کردهاي ســوریه را گروهي تروریستي و شــاخهاي از پکک ميداند و بارها و از جمله همین هفته اخیــر تأکید کرده که داعــش و یگانهاي مدافع خلق بــراي آنها فرقي ندارند.

نقشه راه حمله به عفرین

با بهراهافتادن این لشکرکشي و جنگهاي لفظي، بسیاري از فرماندهان یگانهــاي مدافع خلق از آمادگي و مقاومت کامل نیروهاي نظامي کرد در این نبرد خبر دادهاند. ســیپان همو، فرمانــده یگانهاي مدافع خلق کرد، هدف و برنامه ترکیه را اینطور شــرح داده است: ترکیه ميخواهد عملیاتــي را از جرابلس به شــهبا و باب آغاز کنــد و از آنجا عملیاتي را علیه روژاوا )کردســتان ســوریه( به راه اندازد تا همــه این مناطق را به شــهر ادلب متصل کند. به گفته این فرمانده کــرد، ترکیه پس از تقویت حاکمیت خود در این مناطق، به هدف نهایي خود ميپردازد که نابودي انقلاب روژاوا از طریق حمله به کانتون عفرین اســت. جرابلس شهري است در مرز بین ترکیه و ســوریه که در استان حلب در کرانه غربي رود فرات واقع شــده. بخشــي از ارتش آزاد ســوریه و مخالفان مسلح بشار اســد که تحت حمایت آنکارا قرار دارند، توانســتند در پاییز سال گذشته با همراهي نیروهاي ارتش ترکیه در عملیات «ســپر فرات» این شــهر و شــهرهاي اطراف آن را از گروه داعش بازپس بگیرند. یگانهاي مدافع خلــق ميخواهنــد مناطق بین اعــزاز و جرابلس را تحــت کنترل خود درآوردند، اما ترکیه شــهر اعزاز را خط قرمز پیشــروي یگانهاي مدافع خلق اعلام کرده است. اعزاز که شهري مرزي است در نزدیکي جرابلس، پــس از بیرونراندن داعش هماکنون در کنترل گروهي از شــبهنظامیان ترکمن تحــت حمایت آنکارا و متعلق به ارتش آزاد ســوریه قرار دارد. یکي دیگر از نبردهاي کردهاي ســوریه که خــون دولتمردان ترکیه را به جوش آورده، عملیات آزادســازي رقه، پایتخــت خودخوانده داعش در ســوریه، اســت؛ عملیاتي که همین دو روز پیش و با محاصره کامل این شهر از سوي نیروهاي دموکراتیک ســوریه به رهبري کردها و پشتیباني هوایي جنگندههاي آمریکایي وارد مرحله جدیدي شد.

دوري از آمریکا، چرخش بهسوي روسيه

ترکیه که امیدوار بود با رويکارآمدن دونالد ترامپ در آمریکا رویکرد این کشــور بــه کردها و همــکاري نظامي با یگانهــاي مدافع خلق در ســوریه متوقف شــود، با تمدید این همکاري و ارسال ســلاح از آمریکا براي این نیروها ناامید شــد و همین امر آغاز شکرآبشدن روابط آنکارا و واشــنگتن بود؛ هرچند آمریکا بارها تلاش کرده به ترکها اطمینانخاطر دهد که نیروهاي دموکراتیک ســوریه پــس از آزادي رقه در این منطقه نميمانند و اسلحههایي که در اختیار آنها قرار گرفته نیز نظارت خواهد شــد. روز جمعه هم رجــب طیب اردوغان، رئیسجمهــوري ترکیه، در تماس تلفني خــود با دونالد ترامپ بار دیگر بــر اهمیت مبارزه با همه گروههاي تروریستي تأکید کرد و اینبار هم داعش، یگانهاي مدافع خلق و گولنیســتها را جزء گروههاي تروریستي برشــمرد. به نظر ميرسد با دامنهدارشــدن اختلافات ایالاتمتحده و ترکیه درباره کردهاي ســوریه، آنکارا بر آن است براي حمله به کردها با روسیه همکاري کند؛ گمانهاي که خروج روسیه از منطقه عفرین آن را تقویت ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.