طايفهگرايی عر«اایادع قلاوای»، سناخسستاومسبشقکرالق:ی سیاسی است

Shargh - - جهان -

ایاد علاوی )متولد 19۴۴( سیاســتمدار عراقی اســت که بین سالهاي 2۰۰۴ تا 2۰۰۵ نخســتوزیر این کشور بود و از ســال 2۰1۴ یکی از معاونان رئیسجمهور عراق شد. علاوی که از شیعیان عراق است، در جوانی عضو حزب بعث بود و بعدها از آن جدا شد و در سال 1991 جنبش «وفاق ملی» را تأسیس کرد. او در انتخابات سالهای 2۰۰۵ و 2۰1۰ نقش فعالی داشت و ائتلاف العراقیه را رهبری میکرد. شیعهبودن و سابقه بعثیداشتن موجب شــده تا او شخصیتی دووجهی داشــته باشــد و بهویژه در بین اهل سنت عراق محبوبیت خوبی کســب کند. انتقادهای او از سیاستهای آمریکا در عراق نیز موجب شــده تا بهنسبت شخصیتی مستقل و ملی به دست آورد. هماکنون علاوی ســومین معاون رئیسجمهور و رهبر ائتلاف العراقیه به حساب میآید؛ ائتلافی که برای کسب قدرت در مجلس آینده از همین الان خیز برداشته است.

شــما اخیرا با ایرج مسجدی، ســفیر جدید ایران در بغداد، دیداری داشتید. در این دیدار چه گذشت؟

مــا با هــم خیلی صریح گفتوگــو کردیم. من به ایشــان گفتم طرفدار هیچگونه تعرضی به ایران نیستم ولی نمیخواهم ایران هم در امور داخلی ما دخالتی کند. در عراق ما یک مشکل نداریم، بلکه دهها مشکل داریم. به او گفتم ما حاضریم گفتوگوهایی را با هم در بغداد داشــته باشــیم. شما هرکس را میخواهید از ایران بیاورید تا مشکلاتی را که بین ما و شما وجود دارد حلوفصــل کنیم؛ مــا در یک جزیره خالی زندگــی نمیکنیم. بنابراین تمایل داریم ارتباط خوبی با همســایگانمان اعم از عرب و غیرعرب داشته باشیم. ما بهشدت به امنیت و ثبات منطقه اهمیت میدهیم. من به ایشان یادآوری کردم در کنفرانس نخست شرمالشیخ )سال 2۰۰۴( که درباره عراق بود و یک ســال بعد از اشغال عراق به دست آمریکا تشکیل میشد، اصرار داشــتم حتما باید ایران هم در این کنفرانس حاضر باشد. این درحالی بود که جورج بوش )پســر( رئیسجمهور آمریکا، بــا این موضوع مخالف بود. خلاصه حرف من به ســفیر ایــران همین بود و گفتم که ما خواســتار یک رابطه مبتنی بر احترام متقابل هســتیم. ایران همواره نقشی تعیینکننده در آشتی ملی عراق و ایجاد تفاهم بین گروههای مختلف داشته است. من در این دیدار همچنین مســئله شهرک جرف الصخر را مطرح کردم و اینکه به ســاکنانش اجازه داده نمیشــود به آنجا برگردند. این موضوع را به حیدر العبادی، نخستوزیر و هادی العامری، فرمانده شبهنظامیان بدر، هم گفتیم ولی تا الان اتفاقی نیفتاده است.

این روزها صحبت از ائتلافهای جدید برای انتخابات آینده پارلمانی عراق است. تا چه حد این خبرها صحت دارد؟

بهصراحت بایــد بگویم من تا به حال به فکر ائتلاف با کســی نبودهام. ولی داریم تفاهم میکنیم که قلمروهای مشــترکی را بهطور مشــخص با طرفهای دیگر به وجود آوریم. برای مثال فراکســیونها و شخصیتهایی هســتند که به مــا نزدیکاند. به طــور نمونه ما با جریان صدر مشــترکات زیادی داریم. این نزدیکیها شــخصی نیســت، بلکه به دلیل داشــتن یک برنامه مشــترک و راهکارهای مشترک است. همچنین در دیدگاهها با برخی شخصیتهای ملی دیگر اشــتراک داریم مثل سعد البزاز و جمال الضاری و دیگــران که هرکدام برای خود جایگاهی در عراق دارند. ما داریم ســعی میکنیم و امیدواریم راهی پیدا کنیم که خودمان را به کردها هم برســانیم. بههرحــال ارزیابیهای ما همچنان اســتمرار دارد ولی هنوز به صورت یک ائتلاف در نیامده است.

آیا شما با بهتعویقافتادن انتخابات موافق هستید؟

من به رهبران سیاســی نامه نوشــتم و از آنها خواســتم انتخابات را به تعویق بیندازند. پیشــنهاد دادم کمیســاریای ناظر بر انتخابات عوض شود. بعــد باید قوانین مربوط به ایــن نهاد ناظر تعییــن و در مرحله بعد قانون جدیدی برای انتخابات نوشته شود. من بدون استثنا به همه رهبران سیاسی نامه نوشتم. آنها هم جواب دادند؛ یعنی همه آنهایی که با این درخواست به صورت مثبت برخــورد کرده بودند. ما همچنان پیگیر هســتیم. بعضی از استانها احســاس میکنند تعویق انتخابات به نفعشان خواهد بود. اما بعضی استانهای دیگر با مشکل آوارگان و راندهشدگان مواجه هستند.

پس از پیروزی بر داعش، ما به یک ســال کامل نیاز داریم تا مشــکلات اینها را بتوانیم حل کنیم. بنابراین نمیتوانیم در خیلی از استانها انتخابات برگزار کنیم. از سوی دیگر دولت اعلام کرده نیازمند پول است. طبعا ما باید انتخابات شــوراها را در انتخابات مجلس ادغام کنیم. باید این دو انتخابات در یک روز برگزار شــود تا هزینه کمتری داشته باشد. در ضمن سازمان ملل متحد هم میتواند بهتر بر آن نظارت کند. این برای عراق سودمندتر خواهد بود. به باور من همه موافق این برنامه هستند؛ ازجمله مقتدی صدر، عمار الحکیم، اســامه النجیفی، صالح المطلک، فراکسیون بدر، رئیسجمهوری، نخستوزیر و حزب کمونیست عراق.

در باره حضور آمریکا بعد از «داعش» چه میگویید؟ شــما موافقید یا مخالف؟

مانــدن نیروهای آمریکایی در عراق برای یــک دوره زمانی بعد از غلبه بــر داعش و بــه منظور تحکیــم ثبات در کشــور یک موضــوع پیچیده و تودرتو اســت. تصمیمگیری دراینباره با نخســتوزیر است که فرماندهی کل نیروهای مســلح را برعهده دارد. آنها بایــد توضیح دهند که به حضور نیروهای آمریکایی احتیاج دارند یا خیر. تازه بگویند به چه تعدادی نیرو نیاز اســت، یا اینکه ماهیتشان باید چگونه باشد و تحت چه ضوابطی فعالیت کنند. همگان میدانند ما ســند همکاری اســتراتژیک داریم که بین عراق و ایالات متحده آمریکا منعقد شــده است. این سند همچنان قابل اجراست. بخشی از این سند مربوط به مســائل امنیتی میشود و مقرر میکند ایالات متحده اقدام به حمایت از عراق خواهد کرد.

تاکنون هزاران نفر به دســت شبهنظامیان از شهرهای شمال و غرب عراق ربوده شدهاند. سرنوشت اینها چه خواهد شد؟

مــا دراینباره از مدتها پیش صحبــت کردهایم. بهصراحت باید بگویم عراق گرفتار مشکل طایفهای است. اما اساس این مشکل طایفهای مسائل سیاسی اســت. بنابراین چنین مشکلی را نمیشــود با روشهای طایفهای حل کرد. الان ســنی در مقابل شــیعه و شیعه در مقابل ســنی قرار گرفته است. همین مشکل نمیگذارد ما در چارچوب یک دولت واحد و نهادهای یک دولت واحد کار یا زندگی کنیم و این یکی از مســائل مهمی اســت که باید برطرف شــود. ما بایــد همگی در جهت تحقق اصل عفو و بخشــش حرکت کنیم. نه اینکه یک نفر را از فلان حزب بیاوریم و بگذاریم تا هرکس را بخواهد ریشــهکن کند و برای هرکسی نخواســت پروندهسازی کند. باید همه این مســائل به صورت قانونی و طبق قانون حل شــود تا بتواند منافع همگان را تأمین کند. منبع: العربی الجدید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.