فیلترشد نو بتحادی دللتیبرایل سیاتاز مااسنتارتها ر پهزارصوور تآگنرفلاتین هتل

Shargh - - آيتي -

مجیــد هدایتی: وزارت ارتباطات و فنــاوری اطلاعات در آخرین روزهای کاری ســال 1۳95 با برگزاری ســه نشســت مستقل و همهجانبه با حضور معاونان رئیسجمهور، دبیر شــورای عالی فضای مجازی، وزرای کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دادگســتری، فرهنگ و ارشــاد اســلامی به اســتقبال ســاماندهی و تعیین چارچوبهــای لازم برای فعالیــت در زمینه کســبوکارهای اینترنتــی رفت. حمایتنکــردن دولت از محصــولات داخلی، رقابت ســخت با محصولات خارجــی و نبــود قوانین مربوط به کپیرایت، شــفافنبودن سیاســتهای حــوزه تولید محتوا، فراهمنبودن شــرایط صادرات در بخش نرمافزار و گیم، قوانین و مقــررات دســتوپاگیر دولت برای ارائــه حمایتهای مالی، نبود واحدهای ســاماندهی محتوا، شفافنبودن قوانین مربوط بــه فیلترینگ و قوانین دســتوپاگیر در حــوزه مالیات و بیمه، چکیــده مــواردی بود که در آن نشســتها از ســوي صاحبان کســبوکارهای نوین مطرح شــد و به ســمع و نظر مسئولان اجرائی رسید.

مسئولان هم که برای نخستینبار با رویکردی متفاوت و تماما حمایتی در این نشستها حاضر شده بودند، به نوعی وجود تمامی این چالشها را پذیرفتند و درصدد رفع آن برآمدند؛ در خلال همان نشســتها بود که وعده راهاندازی اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی به وسیله وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی داده شــد. با وجود اینکه پیشبینی میشــد با حمایت همهجانبه دولت از استارتاپها و کسبوکارهای اینترنتی، مشکلات پیش پای آنها برداشته و فرایند کاریشان در بازار تجارت جهانی تسهیل شود، اما شاید از این پس باید شاهد بروز اتفاقات بدیع و نادرتری باشیم.

«جاباما» سایت رزرو آنلاین هتل و اقامتگاه است و بانکی از اطلاعات هتلهــای ایران، اعم از قیمت، مشــخصات و موقعیت جغرافیایی را در اختیار کاربران قرار میدهد که با تکیه بر آنها میتوان در کوتاهترین زمان، بهترین و مطمئنترین انتخاب را انجام داد؛ این اســتارتاپ زیرمجموعه و در واقع محصول شــرکت دانشبنیان آژانس ســفرهای علیباباست که شش سال گذشته با مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری آغاز به کار کرد. داســتان از جایی شروع میشود که عصر روز سیویکم خرداد ماه سایت این مجموعه استارتاپی از دسترس برخی کاربران فضای مجازی خارج و صفحه پیوندها جایگزین آن میشود.

جاباما فیلتر شد

فعالیت آنلاین بزرگترین وبسایت رزرو آنلاین هتل در کشور رفتهرفته در اغلب ســرویسدهندههای اینترنتی مسدود شــد و همین باعث بروز شــایعات مختلفی مانند فعالیت غیرقانونی آن، نداشتن مجوزهای لازم، داشــتن مشــکل قضائی، ردشــدن از برخی خطوط قرمز و... شد. برخی، فیلترشــدن وبســایت این اســتارتاپ را به مجوز جدید «تینماد» که از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای «اطمینان گردشــگری مجــازی» اعطا میشــود، مربــوط دانســتند. در واکنش به فیلترشــدن این واحد صنفی الکترونیکی، انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتــی در نامــهای اعتراضآمیز خطاب به صادقزاده؛ ریاســت مرکز توســعه تجارت الکترونیکی نسبت به تبعیت از رویهای خارج از رسالت مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکی گلایه کــرد. رضا الفتنســب، دبیر انجمن صنفی کســبوکارهای اینترنتــی در این نامه نوشــت: «احتراما به اطلاع میرســاند وبسایت رزرواســیون هتل جاباما روز چهارشنبه و بدون دریافت اخطار قبلی فیلتر شــد؛ پــس از پیگیریهای صورتگرفته علت فیلترشدن، نداشتن نشــان تینماد اعلام شده است. همانطور که مطلع هســتید تینماد در ســالهای گذشــته و با همراهی مرکز توسعه تجــارت الکترونیکی و ســازمان میراث فرهنگی و صنایع دســتی متولد شــده و متأسفانه اطلاعرسانی شــفافی در رابطه با چرایی نحوه دریافت و خدمات آن صورت نگرفته اســت. بنا بــر اعلام وزارت اقتصاد و دارایی تنها مجوز فعالیت در فضای مجازی نماد اعتماد الکترونیکی اســت که جدیــدا دریافت پروانه کســب از اتحادیه کســبوکارهای مجازی به آن اضافه شده است. حال معلوم نیست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با وجود چنین مصوبهای چرا اقدام به همراهی با ســازمان میراث فرهنگی و بهوجودآمدن تینماد کرده اســت؛ بلاشــک در صــورت جدینگرفتن این موضوع از ســوی مرکز توســعه تجارت الکترونیکــی از این به بعد باید منتظر تولد نمادهای مختلف از ســوی ســازمانهاي دولتی بود. از جنابعالی انتظار میرود با توجه به اختیارات قانونی نسبت به رفع فیلتر از سایت مذکور اقدام کرده و در سال اشتغال و تولید از بیکارشدن بیش از ۶0 نفر از جوانان دانشــگاهی که در این مجموعه مشغول به فعالیت هســتند، جلوگیری کنید». بازخورد فیلترینگ این سایت در فضای مجازی بــه اندازهای بود که قریببهاتفاق کامنتها و توییتهای هفته گذشــته در حوزه کســبوکارهای نوپا به این مقوله اختصاص یافت و اکثر فعالان فضای مجازی نســبت به نبود امنیت سرمایهگذاری در فضای استارتاپی کشور گلایه کردند.

برخورد سلبی با استارتاپهای ایرانی

برخی هم نگران بســط این دیدگاه سلبی در برخورد با کسبوکارهای پرطرفدار دیگر نظیر اســنپ، دیجیکالا، آپارات، بازار، نتبرگ، شیپور و... بودند و به شکلی سعی کردند با پیامهای خود در عالم مجازي، مســئولان را نسبت به چنین کجسلیقگیهایی آگاه کنند. توحید علیاشــرفی؛ مدیر بازاریابی شرکت ســفرهای علیبابا با ابراز گلایهمندی نســبت به بیتوجهی به فعالیت کســبوکارهای نوپا در کشــور میگوید: «بالغ بر یک هفته اســت که سایت ما را فیلتــر کردهاند و با وجــود اینکه همچنان پیگیــر رفع فیلتر هســتیم اما هنوز خبری از رفع فیلترینگ این وبســایت حوزه گردشــگری نیســت». این فعال حوزه دانشبنیان بــا تأکید بر اینکه نوع فعالیت ما با کســبوکارهای معمول و ســنتی فرق دارد و ســرمایهگذاری روی فضای مجازی صورت گرفته است، بیان میکند: «خوشــبختانه تمامــی نهادهای مربوطه ازجمله وزارت ارتباطات و فنــاوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، اتحادیه کســبوکارهای اینترنتــی، کمیتــه تعیین مصادیــق محتوای مجرمانــه و حتی خــود معاون گردشــگری ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری حساســیتهای لازم را نشان میدهند و ما ضمن تشــکر، امیدواریم هرچهزودتر فیلترینگ جاباما رفع شــود». او در پاسخ به این ســؤال که «آیا ریشــه مشکل بهوجودآمده برای ســایت جاباما از تینماد )نماد اطمینان گردشگری مجازی( بوده است؟» میگوید: «اتفاقا وبســایت ما بهعنوان یکی از اولین وبســایتهای حوزه گردشــگری، درخواســت و مدارک خود را برای دریافت این نماد تکمیل کرده اســت؛ گمان نمیکنم تینماد برای محدودکردن کســبوکارهای اینترنتی حوزه گردشــگری باشد ولی انتظار فعالان کسبوکارهای اینترنتی از دولت این اســت که برای جلوگیری از مشــکلات آتی مشــابه برای کسبوکارهای اینترنتی، نظارت بر نمادهای ساماندهی در حوزههای تجارت الکترونیک را در یک نهاد واحد متمرکز کند.

به گفته او چنین رفتاری با ســایتی که تمــام مجوزهای تخصصی صنعــت گردشــگری، ســازمان هواپیمایــی و میــراث فرهنگــی و فعالیتهای تجارت الکترونیک را در قالب نماد دو ســتاره دارد، بسیار باعث تعجب اســت. او ادامه میدهد: «همه کســبوکارهای نوپای کشــور درحالحاضر با خلأ قانونی نظارت و حمایت مواجه هستند؛ با وجود اینکه نهادهای مختلفی با رویکرد تخصصیشان روی ما نظارت دارند و از ما حمایت میکنند اما با وجود همه این حمایتها نمیتوان منکر این خلأ قانونی شــد». او میافزاید: «همان چالشها و مشکلات در ارتبــاط با اســنپ و تپســی، در حــال رخدادن برای ســایر فعالان کســبوکارهای آنلاین اســت. تمام این مشکلات ناشــی از این است که اســتارتاپهای حوزه تجارت الکترونیک به تازگی شــکل گرفتهاند و تجربه کافی در ارتباط بــا نظارت و حمایت از آنها در قالب فعالیت صنف کســبوکارهای اینترنتی و نظام صنفی رایانهای وجود ندارد». او بیان میکند: «وقتی طبق برنامه ششم توسعه هزینه ایجاد اشتغال برای هر نفر به شــکل میانگین ۴00 میلیون تومان است باید نگاهمان نســبت به اســتارتاپها و کســبوکارهای اینترنتی که با هزینهای کم منجر به ایجاد اشتغال بالا میشوند، تغییر کند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.