محتوا دغدغه اصلی شبکه ملی اطلاعات

Shargh - - آيتي -

ایسنا: مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشــاره به گلایههای مقام معظم رهبری از شبکه ملی اطلاعات، گفت: دغدغهها در موضوع شبکه ملــی اطلاعات مربــوط به تولیــد محتوای بومی اســت. محمدجواد آذریجهرمی دراینباره بیان کرد: «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که بهتازگی به تصویب شــورای عالی فضای مجازی رسیده اســت، تا حدودی به مباحث غیرفنی هم پرداختــه اســت؛ اما نــگاه کلــی در تعاریف این قانون، موضوعات فنی اســت». او گفت: «برخی در توســعه فنــاوری اطلاعات فقط به توســعه دسترسی و اســتفاده مردم توجه دارند؛ اما مقام معظم رهبری یک گام جلوتر را در نظر دارند». او ادامه داد: «واقعیت موضوع این است که به دلیل مقررات دستوپاگیر در کشــور، شاید برای برخی از تولیدکننــدگان محتــوای ما رقابــت در عرصه بینالملــل راحتتر از رقابــت در عرصه داخلی باشــد و با این مقررات دســتوپاگیر، تولیدکننده محتــوای داخلی امکان رشــد نــدارد». او گفت: «صداوســیما که در حوزه ویدئو تأثیر بسیار بالایی دارد، اختلافاتی در این زمینه با وزارت ارشاد دارد. در حوزه دسترسی درونشهری و دروناستانی هم عقبماندگیهایی داریم کــه مهمترین علت آن، نبود رقابت و انحصار شــرکت مخابرات اســت و این شــرکت هم با مشکلات عدیدهای درگیر است و توان سرمایهگذاری ندارد». به گفته او، به لحاظ نظــام تعرفهای حرکتهای خوبــی در این حوزه اتفاق افتاده اســت؛ اما هنوز تعرفهها متناســب نشــده اســت. طوریکه ســرویسهایی که برای مصرفکننده تولید میشود، ارزانتر ارائه شود. او افزود: «حدود صد هزار اپلیکیشــن فارسی در دو سال گذشــته به وســیله ۲5 هزار تیم تولید شده است که تاکنون چنین کاری، سابقه نداشته است؛ اما مقــام معظم رهبری تأکید دارند که این تعداد رقم پایینی اســت و تأثیرگذاری لازم خود را ندارد و باید این جوشــشها و حرکتهــا تبدیل به یک رودخانه و در نهایت دریا شود».

توییتر به جنگ اخبار جعلی میرود

مهــر: توییتر مشــغول فعالیــت روی قابلیت جدیدی اســت کــه به کاربــران اجــازه میدهد توییتهای حاوی اخبار جعلی را مشــخص کنند. تعداد زیادی از این توییتها، به وســیله روباتها و تروریستها منتشــر میشوند. بر اساس گزارش واشنگتنپســت، توییتر مشــغول کار روی قابلیت جدیدی اســت کــه به کاربــران اجــازه میدهد توییتهــای حــاوی اخبــار جعلی یــا اطلاعات گمراهکننده را مشــخص کنند. این ویژگی هنوز در مرحله نمونهسازی است؛ اما در صورت ارائه، به شکل یک تب در فهرســت کنار توییتها خواهد بود. این شــرکت همچنین مشغول ساخت ابزاری برای مبارزه با سوءاســتفاده و انتشــار توییتهای جعلی است. اصولا چنین حسابهای کاربریای مربوط به روباتها و تروریســتها اســت. این در حالی است که انتشار اخبار اشتباه، به یک مشکل بزرگ تبدیل شده اســت. تحقیق مرکز Pew نشان میدهد حدود دوســوم بزرگســالان آمریکا )۶۴ درصد( اعلام کردهاند انتشــار اخبار جعلی درباره یک رویداد، آنها را دچار ســردرگمی کرده اســت. همچنین بر اســاس تحقیقی که میــان هزارودو بزرگسال آمریکایی انجام شــده بود، ۲۳ درصد پاســخگویان اعلام کردند یک خبر جعلی منتشــر کردهانــد. آنچه اوضــاع را برای توییتــر پیچیدهتر میکنــد، وجود حســابهای کاربــری مربوط به روباتهاســت. توییتر در ۲01۴ میلادی اعلام کرد ۲۳ میلیون از کاربران آن روباتهایی هستند که به طور اتوماتیک پیامهایی منتشر میکنند.

سوءاستفاده از کدهای مخفی آژانس امنیت ملی آمریکا

فــارس: محققان امنیتــی میگوینــد بدافزار پتیــا که در یــک هفته اخیر فایلهــای رایانههای مختلفی را در دهها کشور جهان گروگان گرفته، با سوءاستفاده از کدهای آژانس امنیت ملی آمریکا طراحی شده اســت. بر اســاس گزارش ویتری، نکته شــایان تأمل، این اســت که این کدها در ماه فوریه گذشــته و قبل از افشاشــدن از سوی گروه شــادو بروکرز به سرقت رفتهاند. بررسیها در این زمینه از سوی اندی پتل، مشاور امنیتی شرکت اف – سکیور صورت گرفته است. به گفته وی، کدهای استفادهشده در باجافزار پتیا، بسیار متنوع هستند و درحالیکــه برخی از آنها پیچیده هســتند، بقیه آنها پیچیدگی خاصی ندارند. به گفته وی، کدهای تشکیلدهنده باجافزار پتیا را میتوان به سه دسته تقسیم کرد که یک دسته که عامل انتشار باجافزار یادشده محســوب میشود، بســیار پیچیده بود و مشخص است بهخوبی آزمایش شده تا کارایی آن اثبات شــود. پیش از این، باجافزار واناکرای هم با سوءاســتفاده از کدهای خرابکاری بهسرقترفته از آژانــس امنیت ملی آمریکا طراحی شــده بود؛ اما این کدها به صورت علنی افشــا شــده بودند و عموم کاربــران از ماه آوریل به آنها دسترســی داشــتهاند. منابع خبری غربی مدعی هستند پتیا در کرهشمالی طراحی شده است؛ اما کرهایها این موضوع را رد کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.