طراح: بیژن گورانی

Shargh - - جامعه -

افقی: عمودی:

1- گریــز- عملــی ســاختن- خســته و درمانده 2- پیونــد زناشــویی- محــل نشســتن- مــردار 3- ویتامیــن انعقاد خون- نــام قدیم بیتالمقدسفتوا خواســتن 4- افزایــش- مرحبا، آفریــن- مطیع 5- به راســت متمایلشــدن- رهبر 6- گریزگاه- دریغ و افســوس- از ســلاطین مغــول 7- قطــار برقــی شــهری- از نمونههای ابتدایی بازیهــای رایانهایوســط 8- باطلکننده- اقدامکننده به کاری- دورویی 9- شمردن- فیزیکدان فرانسوی قرن نوزدهم- نوعی ماشــین چاپ خودکار 10- برگرفته شده- از تقسیمات شــهری- خطی در دایره 11- پافشاریکردن- همسایه تایلند 12- روزگار، زمانه- پایتخت کشور نیجر- نوعی چاشنی خوراکی 13- صورتحساب- کار افتخارآفرین و شــجاعانه- نیمســاعت! 14- دندانه سوهان- دعوا و ســتیزه- گــرد آمــده در یکجا 15- محوطــه روباز کشــتی- رسوبهای به جامانده از جریان آب در بستر رودخانه- اهل هرات.

1- نمونه تاریخی- برخوردار از نعمت- ایستادگی در برابر دشــمن 2- برنجفروش- نمازی که به تنهایی خوانده شــود- همســر حضرت ابراهیــم )ع( 3- نام آذری- اقامت موقت در ســفر- خرمای زرد و خشــک 4- دارای جنبــه داســتانی- ضربهخــورده- بخــش کوچکــی از یک چیــز 5- از ایالات آمریــکا- از هفت آتشــکده بزرگ پارســیان 6- زمان مرگ – ایالتی دیگر در آمریــکا- نمایش نامــهای در ســهپرده اثر فدریکو

گارســیا لــورکا 7- تخــم کتــان- هدیه چهره گشــایی عــروس- درون دهــان 8- گروه سیاســی- ســنگینی معــده بر اثر هضم نشــدن غذا- روز قیامــت 9- غذای رقیق- مخــزن جمعآوری فاضلاب- گاهــی از هول آن توی دیگ میافتند! 10- وســطی- عظمت- پیروان یک

پیامبــر 11- عضو محاکم عالی- فقیــر و بی چیز 12- از منابع چهارگانه فقه اســلامی- شهری در ایتالیا- هراس 13-آسودگی- چشم الکتریکی- تکرار حرفی 14- مخترع پیل الکتریکی- زادگاه- شهرستانی در آذربایجان شرقی 15- دهمین خلیفه اموی- از سازهای بادی- اهل ری.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.