«سفر خارجی» با ولخرجی قاچاقچيان

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با «شرق» خبر داد

Shargh - - صفحه اول -

60 درصد از حجم قاچاق ورودي كشــور، يعني همان رقم 12.6 ميليــارد دلاري كه با رقمهايي بعضا خلافواقع از ســوي برخي منتقدان دولت، بارها مطرح شده بود، متعلق به سوءاستفاده از معافيتهاي قانوني و رويههاي غيرقانوني است. اين را قاســم خورشيدي، سخنگوي ســتاد مبارزه با قاچــاق كالا و ارز، در گفتوگو با شــرق ميگويد. ميگويد معافيتهاي ملواني، كالاهاي همراه مسافر و مواردي از اين دست كه اعمال قانون مرتبط با آنها از سوي مسئولان، ســخت و تقريبا غيرممکن است، سبب شــده تا اين قاچاق به رويه تبديل شود. او با رد قاچاق سازمانيافته در كشور، معتقد است حدود هفت ميليارد دلار از 12.6 ميليارد دلار قاچاق ورودي كشور، ناشــي از قاچاق مويرگي اســت. خورشيدي در اين گفتوگو اشــاراتي هم به مناطق آزاد دارد. سخنگوي ســتاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اظهارات اكبر تركان، دبير شــورایعالی مناطق آزاد، مبني بر واردات رسمي از اين مناطق را رد ميكند.

شکوفه حبيب زاده: عمدهترين كانال نفوذ قاچاق به كشــور در كدام بخش نهفته است؟

براســاس برآوردها، بيــش از 60 درصــد قاچاق 12.6 ميليارددلاري کشــور مربوط به سوءاســتفاده از معافيتهاي قانوني و رويههاي غيرقانوني است.

منظور شما كدام بخش است؟

سوءاســتفاده از معافيت ملواني که تحت عنوان تهلنجي از آن ياد ميشود، يکي از جديترين مشکلات حال حاضر کشــور اســت و بخش اعظمي از کالاها به صــورت قاچاق بهعنوان تهلنجي و با اســتفاده از معافيت قانوني ملواني وارد کشور ميشود.

براساس شــرايط کشــور اگر معافيت مربوط به حــوزه ملواني آنطور کــه قانــون و آييننامههاي اتخاذشــده مشــخص کردهاند، اعمال شود، حداکثر 400 ميليون دلار ميتواند کالا وارد کشــور شود؛ ولي الان برآوردهاي حداقلي اين اســت که بيش از 2.3 ميليــارد دلار کالا از طريق اين معافيت وارد کشــور ميشــود که البته اين برآورد حداقلي است و برآورد بخشــي از وزارت صنعت، معــدن و تجارت حتي از پنج ميليارد دلار هم بيشــتر اســت که رقمي بسيار شــکننده و تکاندهنده در اقتصادي با حجم اقتصاد جمهوري اســلامي اســت. در واقع عملا قانون در بنادر ما دراين زمينه اجرا نميشود.

چرا قانون اجرا نميشود؟

برخــي موانع براي اجــراي قانون وجــود دارد. برخــي از اين موانع بيشــتر جنبه اجتماعي داشــته و مباحــث مربوط بــه حوزه معيشــت و بيکاري و اشــتغال ساحلنشينان را شــامل می شود که سبب استمرار اين روند شده است.

بخشــي ناشــي از اين اســت که موضوع عمل ملوانهــا و لنجدارها وراي قانــون، تقريبا تبديل به رويه جاري در مناطق ساحلي بهويژه در استانهاي هرمزگان، بوشهر و تا حدودي خوزستان شده و عملا مجموعــه ذينفعان، آن را بهعنوان حق مکتســبه براي خودشان تلقي ميکنند؛ درحاليکه اقدامی که صورت ميگيرد، کاملا بيش از حد مجازي اســت که قانون تعيين کرده است.

براســاساين برخي مســئولان و مقامات استان اعم از مقامات دولتي و غيردولتي، معتقدند مصوبه دولت درباره ســقف مجاز معافيت ملواني قابليت اجرائــي نــدارد و نميتوان مجموعه لنــجداران و ملوانان را متقاعد به پيــروي و تمکين از اين حجم از معافيت کرد.

اكنون مســئولان محلي دنبــال افزايش سقف معافيت در اين زمينه هستند؟

بله مســئولان محلي متقاضي هســتند سقف معافيت از چهار ميليون تومان در هر ســفر بابت هر ملوان در شــرايط کنوني افزايــش پيدا کند و به رقم بالاتر برســد که اين تقاضــا الان در قالب يك پيشــنهاد از طرف مجموعــه صنعت، معدن و تجارت و ستاد و برخي اســتانداران ساحلي به مجموعــه دولت منتقل شــده اســت. بعضيها معتقدنــد وقتــي معافيت 400 ميليــوندلاري را پذيرفتهايم که حداقل بيــش از 2.3 ميليارد دلار بيايد، چرا اين رقم را قاچاق محسوب ميکنيد؟

چه كساني ميگويند؟

کســاني که 12.6 ميليارد دلار را زيــاد ميدانند. آنهــا ميگويند وقتــي ما خودمــان پذيرفتهايم 2.3 ميليارد دلار از اين طرق وارد کشور ميشود، چرا 400 ميليون دلار را محاسبه و از حجم شکاف بين عرضه و تقاضا بهعنوان حجم قاچاق کســر ميکنيد؛ بلکه بايد اتفاق واقعي را که در بنادر کشــور ميافتد، کسر کنيد. بههمينخاطر ميگوينــد حجم قاچاق خيلي کمتر از گفته شماست. معافيت قانوني کالاي همراه مسافر 80 دلار است که واقعا اجرائي نيست. اگر به سفر خارج از کشور رفته باشيد، نميتوانيد با 80 دلار براي اعضاي درجهيك خانوادهتان سوغاتي بياوريد. اين امر باعث شده مسئولان مستقر در مرزها بگويند ايــن قانون قابليت اجرا نــدارد. 80 دلار را نميتوان کنترل کرد. دست روي هر کســي بگذاريم، بيشتر از 80 دلار کالا وارد کرده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.