قرارداد با توتال و شکستن طلسم حضور خارجيها

Shargh - - صفحه اول - عليرضا سلطاني . کارشناس اقتصاد انرژي

امروز قرار اســت اوليــن قرارداد توسعه طرحهاي بزرگ نفت و گاز پس از رفع تحريمهاي هســتهاي با کنسرسيومي به رهبري شرکت توتــال فرانســه امضــا شــود. با امضــاي اين قرارداد عملا طلســم حضورنداشــتن شــرکتهاي خارجي بزرگ و معتبر در اقتصاد ايران پس از ســالها شکسته شــده و زمينه براي دورهاي جديد از سرمايهگذاريهاي خارجي در کشور فراهم ميشــود. آثار و دســتاوردهاي مثبت ايــن قرارداد البته محدود به صنعت نفت و گاز نميشــود بلکه کليت اقتصــاد ايران از پرتو آن به صورت مســتقيم و غيرمستقيم بهرهمند ميشــود؛ ضمن اينکه نبايد آثار و پيامدهاي سياســي و امنيتي آن را نيز فراموش کرد. قرارداد با توتال اگرچه در روزهاي پاياني دولت يازدهم و با تأخير طولاني به امضا ميرســد اما اين قرارداد محصول يک ديپلماســي بســيار ســخت، نفسگيــر و طولانــي بوده اســت. اين قــرارداد در شرايطي به مرحله امضا رسيده است که کارشکنيها و مخالفتهاي بســياري در سطوح مختلف داخلي و خارجي بر ســر آن وجود داشت. در حوزه خارجي با وجود اجــراي برجام، قدرتهاي بــزرگ و برخي کشورهاي منطقه به صورت مستقيم و غيرمستقيم با اعمال فشــار و فضاســازيهاي تصنعي سعي در منصرفکردن طرفهاي خارجي براي سرمايهگذاري در ايران داشته و دارند که نمونه آخر آن تحريمهاي جديد ســناي آمريکا و همچنين تحرکات منطقهاي برخي کشــورها عليــه ايران اســت. ايــن تحرکات تلاش دارنــد به لحــاظ رواني انگيزه شــرکتهاي خارجــي را بــراي حضــور در ايران کاهــش دهند و همچنــان ايران را مکاني ناامــن و نامطمئن براي سرمايهگذاري معرفي کنند. در اين ميان نبايد از برخي کارشــکنيهاي داخلي از ســوي برخي جريانهاي سياســي و رســانهاي نيز غافل شــد کــه آگاهانه و ناآگاهانه با دشــمنان خارجي در مســير بازگشــايي مناســبات ايران با اقتصاد جهاني همراهي داشته و دارند. امضاي قرارداد با توتال در عمل تمام تحرکات سياســي ماههاي اخير مخالفــان و رقباي جهاني و منطقهاي ايران از جمله تحرک اخير سناي آمريکا را خنثي کرده و حاوي اين پيام روشــن اســت که عملا حربه تحريم عليه ايران ديگر اعتبار و کارايي خود را از دست داده است. شنيدن و درک اين پيام بهخصوص بــراي جريانهــاي سياســي و رســانهاي داخلي از اهميت و ارزش بسيار بيشتري برخوردار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.