آغاز راه 5ميليارد دلاري!

با عقد قرارداد با توتال

Shargh - - صفحه اول -

رضا زندي:

دولت روحاني تا امضــاي اولين قرارداد جديد نفتي راه زياد و دشــواري را طي کرده اســت، راهــي که با امضاي قرارداد توســعه فــاز 11 پارس جنوبي بين شــرکت ملي نفت ايران و کنسرسيومي متشکل از توتال فرانســه )با سهم پنجاه و يکدهم درصد(، شرکت «سي.ان.پي.سي» چين )با سهم 30 درصد( و پتروپارس ايران )با ســهم نوزده و نهدهم درصــد( عصر امــروز آغــاز ميشــود. مديرعاملان شرکتهاي فرانســوي و چيني هم براي امضاي اين قرارداد مهم به ايران آمدهاند؛ چرا؟

1. امضــاي قرارداد فــاز 11، اولين قــرارداد بزرگ نفتــي و گازي با شــرکتهاي خارجي، پــس از آغاز تحريمهــاي بينالمللي اســت. قراردادي 20ســاله که قابليــت تمديد تا 25 ســال را هــم دارد. ارزش اين قــرارداد چهارميلياردو 857 ميليون دلار اســت که قرار اســت در 10 سال هزينه ســرمايهگذاري آن تسويه شــود، آنهم نه با پول نقد. از محل در اختيار قراردادن بخشي از محصول فاز 11 )ميعانات گازي(. با اين روش ديگر پولي هم ردوبدل نميشود تا دچار مشکلات بانکي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.