حاشيهسازي برای يک خداحافظي باشکوه

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست:

بدون شــک ميتوان گفت محمدجواد ظريــف بيــش از همــه وزراي کابينــه روحانــي بــا حاشيهســازي و مخالفت روبهرو شدهاست. در آخرين مورد سفر او به فرانسه با حاشــيههايي همراه بود؛ از جمله تقطيع فيلم مراسم خداحافظي...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.