قول دادند بقيه را هم معرفي کنند

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست:

دادســتان تهران روز گذشته در حاشيه همايش سراســري قوه قضائيه در جمع خبرنگاران با اشاره به پرونده توهين به رئيسجمهور در روز قدس، گفت: «در گزارشــي که وزارت اطلاعات براي ما ارسال کرده سه نفر از متهمان معرفي شدند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.