حاشيهسازي براي يک خداحافظي باشکوه

Shargh - - سیاست -

بدون شــک ميتوان گفت محمدجواد ظريف بيش از همه وزراي کابينه روحاني با حاشيهسازي و مخالفت روبهرو شدهاســت. در آخرين مورد سفر او به فرانسه با حاشــيههايي همراه بود؛ از جمله تقطيع فيلم مراســم خداحافظــي او بــا وزيرخارجه فرانســه. اگرچه ســفر ظريف وزير خارجه ايران به ســه کشور اروپايي در هفته گذشــته در ســطحي برگزار شــد که او ماقات مثبتي با رئيسجمهور جديد اين کشــور نيز داشت اما رسانههاي مخالف دولت بــا تقطيع فيلم بخش پاياني اين ســفر، ســعي کردند نشــان بدهند که شــأن اين مقــام ايراني رعايت نشده اســت. اين در حالي است که ساعتي بعد از اين شايعات محمدجواد ظريف در اينستاگرام شخصي خود فيلم کامل خداحافظي با همتاي فرانســوي خود را منتشــر کرد. در فيلم که به سرعت در فضاي مجازي منتشر شد، مشخص اســت که وزيرخارجه فرانسه کنار در خروجــي مذاکره با جواد ظريف دســت نميدهد تا او را در محــل خروجي ســاختمان بدرقه کند. در محل خروجي ســاختمان نيز به گرمي با هم دست ميدهند و مقابل دوربين عکس ميگيرند. خبرگزاري نسيم اولين رسانهاي بود که دست به تقطيع اين فيلم زد. اين رسانه بخشــي که کنار در وزير خارجه فرانسه با ظريف دست نميدهــد را از کل فيلم تقطيع کرده بود و به زعم خود ميخواست نشــان بدهد که آداب ديپلماتيک در مقابل وزير خارجه ايران رعايت نشده است. محمدجواد ظريف در اينســتاگرام با انتشار فيلم کامل نوشت: «وزير خارجه فرانسه از خداحافظي و دستدادن دم در اتاقش امتناع ميکنــد تا به احترام ايران، وزيــر خارجهاش را تا پلکان خروجي وزارت خارجه بدرقه کند. واقعا باعث تأســف است که گروهي براي منافع کوتاهمدت جناحي، حاضرند با دروغگويي و تقطيع نوار ويدئويي، غرور و عزت مردم را به تمســخر بگيرند و ادعا کنند که به وزير خارجه مردم بزرگ ايران توهين شــده اســت. اين روزها بهطور ويژه و به بهانههاي مختلف و بيمايه، مورد مهرورزي دوستان قــرار گرفتهام ولي، بر تير جورتان ز تحمل ســپر کنيم/ تا سختي کمان شما نيز بگذرد». ظريف قبا هم در مواردي با چنين رفتارهايي مواجه شــده است؛ از جمله عکسي که تاش داشت نشان دهد ميز شام در جريان مذاکرات

هســتهاي چيزهاي غيرحــال دارد و مذاکرهکنندگان در حال برداشــتن غذا و نوشيدني هستند. اگرچه در تصوير چنين چيزي مشخص نبود. از دستدادن اوباما و ظريف در نيويــورک هم اگرچه تصويري در دســت نيســت اما مخالفان حاشيهسازي فراواني دربارهاش کردند.

شبيه روايت احمدينژاد

اما يکي از قديميترين ماجراهاي حاشــيهاي درباره ماقــات ژاک شــيراک با ســيدمحمد خاتمــي، رئيس جمهــوري دولت اصاحــات بود که از ســوی محمود احمدينژاد روايت شــد. اگرچه شيراک تا پايين پلههاي ســاختمان رياســتجمهوري فرانســه براي اســتقبال سيدمحمد خاتمي آمده بود اما احمدينژاد روايت کرده

بود که به رئيس دولت ايران بياحترامي شــده و شــأن ايران رعايت نشده اســت. همان زمان نيز انتشار دوباره فيلمهاي مستند آن ماقات نشــان داد که احمدينژاد روايت دروغي از آن ماجرا را ترويج کرده بود. روز گذشته سخنگوي وزارت امور خارجه در گفتوگو با ايسنا درباره تقطيع فيلم خداحافظي با وزير خارجه فرانسه توضيح داد و دستاوردهاي خوب اين سفر را تشريح کرد. قاسمي با بيان اينکه متأسفانه عدهاي اختافات سياسي و دعواها و رقابتهــاي جناحي را وارد عرصه سياســت خارجي کشــور ميکنند، تصريح کرد: سياســت خارجي در تمام کشــورها مقولهاي جدا از ديگر موضوعات اســت و در زمــان انتخابات بهطور معمول احزاب خيلي وارد حوزه سياست خارجي نميشوند؛ چراکه اين حوزه در چارچوب امنيت و منافع ملي آن کشــورها محسوب ميشود. اما متأسفانه در ايران باوجود اينکه موضوع سياست خارجي از جايگاه خاصي برخوردار اســت، عدهاي در راســتاي مسائل جناحي خود آن را به کف خيابانها ميآورند و با دروغپردازي و دروغسازي آن را تبديل به اهرم فشار عليه دولت و دستگاه سياست خارجي کشور ميکنند. قاسمي با اشاره به برخي از نامهربانيهايي که نسبت به مسائل کان کشــور و افرادي که در راســتاي منافع ملي کشور تاش ميکنند از جمله وزير امور خارجه انجام میشود، گفت: اينگونه رفتارها با اخاق انساني و فرهنگ ايراني اســامي سازگار نيست. سخنگو درباره فيلم تقطيعشده در فضاي مجازي گفت: اين فيلم مربوط به بعد از اتمام ديدار آقاي ظريف با همتاي فرانســوياش اســت. آقاي ظريف از آقاي «لودريان» ميخواهد که دســت دهد اما او ميگويد تا ماشين شما را همراهي ميکنم و آنجا بود که به گرمي دســت آقاي ظريف را فشــرد و او را بدرقه کرد. ضمن آنکه لودريان هنگام ورود آقاي ظريف هم تا پاي ماشــين آمده بود و پس از احترام گارد ويژه، همتاي ايراني خود را به ســمت اتاق ماقات راهنمايي کرد. در هنگام ورود آقاي ظريف براي انجام اين ديدار، وزير امور خارجه فرانســه استقبال گرمي از ايشان ميکند و با وزير امور خارجه دست ميدهد که عکس آن در رسانهها نيز منتشر شده است. قاسمي با بيان اينکه در اين ديدار وزير خارجه فرانسه اســتقبال عزتمندانهاي از آقاي ظريف انجام ميدهند، افزود: از بعد خوشــبينانه اقدام کساني که چنين اخبار و تحليلهايي را منتشــر ميکنند ناشــي از آگاهي نداشــتن آنها به مســائل پروتکل و تشريفاتي عرصه ديپلماسي است. در حالت بدبينانه نيز بايد گفت کــه بدخواهان غرور و عزت ملــت ايران تاش دارند که اقدام مثبتي که صورت ميگيرد را به شکل ديگر و وارونه جلــوه دهند. آنها تاش ميکنند به جاي افزايش اميد و دلگرمي در بين مردم و نشــاندادن استقبال گرم از وزير امور خارجه کشــورمان که نماينده ملت ايران در عرصه بينالمللي است، حقايق را برعکس ارائه کنند تا در بين مردم نااميــدي ايجاد کنند درحاليکه آنهــا بايد بدانند واقعيت خود را نشان ميدهد و پنهان نميماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.