اميد تندروهای آمریکایی و عربستان به تروریستها

مطهری: اینها در بدجایی سرمایهگذاری کردند

Shargh - - سیاست -

شرق: فرانســه بعد از وزير خارجه کشــورمان، ميزبان منافقين بود و اجاس ســالانه آنها با واکنشهای بســياری همراه شــد. پيش از همه، وزير خارجه کشــورمان در گفتوگو با مقامات فرانسوی به اين امر اعتراض کرد. برخی از چهرههای سياسی همچون محمدجواد لاريجانی نيز کاهش روابط سياسی و اقتصادی با فرانســه را بهترين واکنش به اين ميزبانی دانستند. علی مطهری، نايبرئيس مجلس نيز با اشاره به حضور عوامل آمريکا و سعودی در همايش منافقين به اميد به اينکه منافقين، روزی حکومت را در ايران به دست بگيرند، گفت : «بايد به اينها گفت در بد جايی سرمايهگذاری کردهايد، اين سرمايهگذاری جز ضرر چيزی برای شــما ندارد؛ چون نفرتی از اينها بر دل مردم ايران اســت کهازبين رفتنی نيســت ». دليل اينهمه حساســيت و توجه به اجاس سالانه منافقين، برگــزاری آن در پاريس يا حتی حضور تندروهای آمريکايی نبود. اين اتفاق در ســی و چند سال گذشــته بســيار افتاده، اما آنچه اينبار آن را حائز اهميت میکند اوضاع و احوال منطقهای و بينالمللی است. اوضاع و احوالی که بهشــدت تحتتأثير تغيير دولت در آمريکا و جابهجايی در ساختار قدرت در عربســتان اســت. جمهوریخواهان تندرو اينبار در شــرايطی با منافقين همنشين شدند که دونالد ترامپ سکان ايالات متحده را به دست گرفته است. او در ماههای گذشــته بارها ثابت کرده که فردی غيرقابل پيشبينی اســت و تدبير اوباما را ندارد. ايرانســتيز اســت و اگر منفعت اقتصادی در ميان باشد، با ســعودیها نيز میرقصد. به همينخاطر اظهارات رودی جوليانی، شهردار ســابق نيويورک و مشاور غيررسمی او در اجاس اخير اهميت پيدا میکند. او با اشــاره به اينکه «با قدرتگرفتن دونالد ترامپ سياست آمريکا تغيير کرده و نگاه متفاوتی به مســائل جهان در واشــنگتن حاکم است » ادعا کرد : «ترامپ کمکمان خواهد کرد مردم ايران را از سرکوبی که مدتهاست به آنها تحميل شده، خاص کنيم». «جان بولتون»، نماينده سابق آمريکا در سازمان ملل نيز در اين نشست شــرکت داشت و مدعی شــد: «نبايد به ايران اجازه داده شود تــا هــال جغرافيايی از ايران تا عراق و ســوريه و لبنان را کنتــرل کند». او در ادامه مدعی شــد: «ايران نهتنها تهديد هستهای، بلکه تهديدی برای صلح و امنيت اســت. رژيم ايران رفتارش را عوض نمیکند و تنها راهحل، تغيير رژيم اســت. سياست آمريکا نيز اين اســت که رژيم ايران تغيير پيدا کند». بازگشت به سياســت تغيير رژيم را فقط جان بولتون و تنهــا در جمع منافقين مطرح نکرده اســت. نگاهی به اظهارات ديگر مقامات آمريکايی نشــان میدهد اين رويکــرد در دولت ترامپ کم طرفدار ندارد. پيش از اين رکس تيلرســون، وزير خارجه آمريکا گفته بود دولت آمريکا سياســت تغيير حکومت ايران را دنبال میکند. سناتور جان مککين که در جلسه گروهک منافقين در تيرانا پايتخت آلبانی شرکت و از اين سازمان ستايش کرده بود نيز يک ماه قبل با رضا پهلوی ماقات کرد و بعد از آن، سياســت تغيير رژيم در ايران را حياتی خواند. نيکی هيلی، نماينده آمريکا در ســازمان ملل نيز روز پنجشنبه با متهمکردن ايران به اينکه «مکررا تعهدات بينالمللی خود را زير پا گذاشــته » مدعی شــد شورای امنيت کوچکترين قدمی برای مواجهه با اين وضعيت برنداشته است. «ليندا چاوز»، مدير پيشــين روابطعمومی کاخ ســفيد نيز در اين نشست مدعی شد: «بهترين راهحل در ايران جايگزينکردن رژيم حاکم اســت. جنبش شما تحت هدايت مريم رجوی، تنها جنبشی است که میتواند جايگزين اين رژيم بشود و بنيادگرايی اسامی را را ريشه کن کند.

شرايط تازه منطقه؛ نقطه اميد منافقين

مســئله فقط رويکرد آمريکايیها به ايران نيست و به لطف سعودیها اين سوی جهان، در خاورميانه نيز جو ملتهبی عليه ايران شکل گرفته است. به گفته تحليلگران مسائل منطقه، يک جرقه تا درگيری نظامی باقی است. دشمنیهای رژيم صهيونيســتی نيز کمافیسابق ادامه دارد. اين شــرايط برای منافقين که چند ســال پيش با افشــای اطاعات خود درباره فعاليتهای هستهای ايران، کشــور را درگير يکی از پيچيدهترين پروندههــای بينالمللی کرده بودند؛ روزنه اميدی است. هدف آنها سرنگونی جمهوری اسامی است و سوابقشان نشان میدهد در اين راه از هيچ کاری فروگذار نمیکنند. احمدنقيبزاده، کارشــناس مسائل بينالملل، پيشتر درباره تحرکات گروههای مخالف جمهوری اسامی به «شــرق» گفته بود: «نبايد اين گروهها را در شرايطی که از حمايتهای مالی و سياسی دشمنان برخوردار میشوند، دستکم گرفت». احمد شيرزاد، فعال سياســی اصاحطلب نيز پيشتر در گفتوگو با «شرق» فقدان کانال ارتباطی ميان ايران و محافل فکری، سياسی، فرهنگی و اقتصادی در آمريکا را فرصتی برای سوءاســتفاده منافقين و ديگر مخالفان جمهوری اسامی دانسته و گفته بود: «کافی اســت شخصيتهای منفعتطلب و کاســبکاری مثل ترامپ و نزديکانش نيز سر کار بيايند تا اين فرصت مهياتر شود.»

حضور دوباره تركیفيصل

اينطور که بهنظر میرسد عربستان و آمريکا نيز بيش از قبل به اين گروهک تروريستی و ديگر مخالفان جمهوری اسامی ايران دلبستهاند. حضور ترکی فيصل، رئيس پيشــين سازمان اطاعات عربستان برای دومين سال متوالی در اجاس سالانه منافقين، مصداق اين دلبستگی است. ترکیفيصل همان کسی اســت که سال گذشته در اجاس ســالانه منافقين از مسعود رجوی سرکرده منافقين با عنوان «مرحوم» ياد کرد و ناخواســته بــه مرگ او اعتراف کرد. اگر اينطور نبود درحالیکه جمهوری اسامی ايران به همراه روسيه و ترکيه ابتکار عمل برای حلوفصل بحران سوريه را به دست گرفته و در ماههای گذشته در اين زمينه دســتاوردهايی نيز داشته است؛ «نصرالحريری» سرکرده معارضين خارجنشــين ســوری را در ميــان شــرکتکنندگان اجاس ســالانه منافقين نمیديديم. نشســت گروهک منافقين در شــرايطی برگزار شد که آمريکا در سال ۲۰1۲ نام آن را از فهرست گروههای تروريستی خارج کرد. رودی جوليانی کــه از قضا در اين امر نقش مؤثری ايفا کرده اســت، در نشســت اخير درباره موضع دونالد ترامپ مدعی شــد: «برخاف دولتهای گذشته او واقعيت را انکار نمیکند و متوجه میشــود که دستيابی ايران به ساح هستهای چقدر برای جهان خطرناک اســت». او مدعی شــد که تنهــا راه ثبات در خاورميانه و جهان از موضوع اين نشســت )ايران آزاد( میگذرد. جوليانی با ســتايش از گروهک تروريســتی منافقين گفت تاش میشــود که با تبليغات، چهره اين سازمان تخريب شود؛ اما به گفته وی اين گروهک «آزادی مذهب، آزادی زنان، انتخابات آزاد، حقوق بشر و حکومت قانون» را باور دارد.

گلايه از فرانسه

به طور قطع واکنش مقامات ايرانی به اجاس اخير نيز ناشــی از اهميتی است که وضعيت منطقه و جهان به تحرکات مخالفان میدهد. محمدجواد ظريف، وزير خارجه کشــورمان کــه اتفاقا يک روز پيــش از برگزاری اجاس پاريس با مقامات فرانســوی ماقات کرده بود، دراينباره گفته اســت: «ما در گفتوگوهايمان با مســئولان فرانسه اين موضوع را بهعنوان يک نقطه ابهام در روابــط مطرح کرديم و آنها هم همواره تأکيد کردند که ارتباطی با اين گروه ندارند». بهرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امور خارجه، نيز با اشاره به اينکه اجاس منافقين مســئله تازهای نيست و آنها با پرداخت پول سياهلشکرهايی برای تجمعات خود جمع میکنند، گفت: «اين نشســت ربطی به ســفر آقای ظريف به فرانســه ندارد و عموما آنها هرساله در همين ايام گردهمايی خود را برگزار کرده و شــوي تبليغاتی ايجاد میکنند؛ اما اين گايه نسبت به دولت فرانســه وجود دارد که چــرا چنين مجوزی برای تجمع اين گروه تروريســتی صادر کرده اســت ». اين ديپلمات ارشــد ايران تأکيد کرد : «نسبت به اين اقدام فرانســه در دادن مجوز به اين گروه تروريستی اعتراض لازم انجام شده است و بیشک طرف فرانســوی دچار يک خطای جدی درباره اين گروه تروريستی است. تروريستها همه جا تروريست هستند و پاريس بايد دراينباره از داشتن استانداردهای دوگانه پرهيز کند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.