اسرائيل از شعاردهندگان عليه روحاني حمايت کرد

Shargh - - سیاست -

اتفاقــات روز قدس، همچنــان واکنشبرانگيز اســت؛ اتفاقاتي که در آن عدهاي هنگام شــرکت رئيسجمهــوري در راهپيمايي، اطــراف او رفتند و عليه روحاني شــعارهايي نظير مرگ بر منافق، روحاني بنيصدر پيوندتان مبارک و... ســر دادند. ايــن اقدام با واکنش گســترده در ســطح جامعه روبهرو شد. دادســتان تهران آن را جرم مشهود و ســخنگوي دولت هم آن را سازمانيافته دانست. برخي هــم از جمله مطهري ديروز با انتقاد از اين حرکت، در نطــق پيش از دســتور گفت: «حادثه توهيــن به رئيسجمهــور محتــرم در روز قدس شيريني حماســه حضور مردم در اين روز را کمي تلخ کرد و ناخودآگاه به نفع صهيونيستها رفتار شد». روز گذشته «جواد کريميقدوسي»، نماينده مشهد در مجلس شوراي اســامي، پس از پايان جلســه علني مجلس به جمع خبرنــگاران آمد. معمــولا کريميقدوســي به مواضــع تندوتيزش شناخته ميشــود. او در خال گفتوگو اشارهاي هم به سؤالش از عباس آخوندي، وزير راه، درباره قرارداد با ايرباس داشــت؛ اما اصل سخنان او در جمع خبرنگاران به ســؤالهايي برميگشــت که درباره اتفاقات روز قدس بود.

نظر شما درباره اتفاقات روز قدس چيست؟

من يک فکري به ذهنم آمد. شــما جواب اين معمــاي مــن را بدهيد؛ برجام تصويب ميشــود اســرائيل ميبيند تمام خواســتههايش در برجام محقق شده. 14 شــرط و خواسته از ايران داشتند کــه هر 14 تا اجرا شــدند و بعــد موضع مخالف برجام ميگيــرد. خيلي جالب اســت. بعد آقاي ظريــف در مجلس بــه من که منتقــدم ميگويد تو مثل اسرائيلي؛ اســرائيل مخالف است، تو هم مخالفــي؛ درحاليکه اســرائيل به همه اهدافش رسيده. در قصه روز قدس اسرائيل حمايت ميکند از کساني که شعار دادند، درحاليکه اينجا باز بايد اســرائيل جور ديگري موضع بگيرد؛ اما خاف آن خواســتهاش موضع ميگيرد. براي اينکه آتش به اختيــار را له کنند مثل نقد برجام؛ اســرائيل اينجا موضــع موافق ميگيرد که اگر کســي آمد بگويند ببينيد آتــش به اختيارها همانهايي هســتند که اسرائيل حمايت کرده.

اسرائيل موضع رسمي گرفت؟

از آنها که شــعار دادند حمايت کرد، اســرائيل از کســاني که روز قدس شعار دادند حمايت کرد. من اصا کســي را متهم نميکنم. نقش اسرائيل در معادلات سياسي و بحثهاي اجتماعي را شما پيــدا کنيد. ميگويم که در برجام اســرائيل هرچه خواســته داشــت، اتفاق افتاد. آب سنگين، سطح غنيســازي، راکتــور و... همه 14 خواســتهاش را به دســت آورد و مخالف برجام بــود. براي چه؟ خودتان پيدا کنيد، براي اينکه داخل کشــور هيچ منتقــدي از برجام انتقاد نکنــد و اگر انتقاد کند با اســرائيل مساوي ميشــود. اين جريان براي زدن آتــش به اختيار بــود؛ ما از اول انقــاب آتش به اختيــار بوديم ولي در چارچــوب معارف انقاب، ديــن، ارزشها و قانون. اينجا چرا همه ترســيدند از آتش بــه اختيار؟ آنهــا فهميدند چــه اتفاقي ممکــن اســت بيفتد. نقش مــردم اگــر در عالم سياست داخل ميدان قوي شود و مردم اخال در فرماندهي را جلويش را بگيرند، براي آنها فاجعه اســت؛ لذا ميآيد از شــعار روز قــدس حمايت ميکنــد که عــدهاي دور آقاي روحانــي ميآيند. اين ميخواهــد آتش به اختيار را بزند؛ ميخواهد رهبري را زير سؤال ببرد.

يعني اين عده کارشان درست بوده؟ ↙

نه کارشــان درســت نبوده؛ اما }اسرائيل{ دارد حمايــت ميکند کــه بگويد اين همــان آتش به اختياري است که رهبري گفته است. تا بعد از اين هرکســي کار تميز هم کرد، بگويند اين کار خراب است. اين معما را پيدا کنيد. چگونه حمايت کرده؟ ↙

رسما همه رسانههايشان حمايت کردند. کدام رسانه؟ اسمش را ببريد. ↙

شــما صحبتهاي مــن را در اين چند ســال شــنيدهايد؛ ســؤال امروزم را گوش کرديد؟ سؤال من فني بود. خيلي از پشــت صحنههاي قرارداد را نگفتم، چون گفتم مظلومنمايي ميشــود. من به مردم ميگويم اين قرارداد خيلي مشکل دارد. اصلا اين حرف شــما درســت. اما شــما ↙ ميگوييد اســرائيل حمايت کرده، خب بگوييد کدام رسانه؟ در اين چند ســال همه صحبتهاي من دقيق بود؛ ولي روش شما تخريب است. شــما چند نامه جمع کرديد که امضاي آنها ↙ تکذيب شده.

شــما پول ميگيريد که خبر درســت برسانيد. خب خبرنگار هســتيد ديگر. همين شماها نبوديد که براي درياصفهاني وقتي گفتم دســتگير شده، آتشــي ريختيد در کشــور که بينظير بود و من را کذاب معرفي کرديد؟ الان درياصفهاني محاکمه هم شده است. ما ميگوييم مرجع خبر حمايت اســرائيل از ↙ شعاردهندهها چيست؟

مثل درياصفهاني...!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.