توضيح وزارت کشور درباره احضار استانداران

Shargh - - سیاست -

ايسنا:

مرکز اطاعرساني وزارت کشور در يادداشتي بــه ارائه توضيحاتــي درباره موضــوع احضار برخي از اســتانداران پرداخت. در اين يادداشت آمده است: خبري که روز گذشته منتشر شده، بر مبناي مصاحبهاي است که در حاشيه راهپيمايي روز قدس انجام شده و با توجه به شرايط ميداني محيط راهپيمايي، برداشت غيردقيقي از آن به عمل آمده اســت. پيگيري قانوني رونــد تعامــل قضائي با مجريــان انتخابــات، اعم از تعدادي از استانداران و فرمانداران محترم، بهطورکامل تحت نظر وزير محترم کشــور اجرا شده و اين روند در يک بستر کاما حقوقي و بدون فضاسازيهاي مخرب رســانهاي، دنبال شده و انشاءالله با همکاري دستگاه محترم قضائي به نتيجه مطلوب قانوني ختم خواهد شد. در بررسيهاي انجامگرفته در دستگاه قضائي در موضوع اين يادداشــت، قرار منع تعقيب براي برخي پروندهها صادر شده و روند رسيدگي درخصوص ساير پروندهها ادامه دارد. عمده موارد مطروحه، ناشــي از برداشتهاي غيردقيقي است که از اظهارات برخي از استانداران يا فرمانداران محترم درخصوص توضيح و تبيين عملکرد دولت در مناطق يا پاســخ به شبهات و شــبههپراکنيها درخصوص عملکرد دولت به عمل آمــده و تصور تبليغ له يا عليه نامزدها از آن شــده و به دســتگاه قضائي گزارش شده اســت. اميدواريم با بررســي دقيق و توأمان تمامي گزارشهاي ارائهشده درخصوص تخلفات انتخاباتي از سوي شوراي محترم نگهبــان و وزارت کشــور، نتايج منصفانــه و قانوني حاصل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.