انتصاب حجتالاسلام محمدحسني به عنوان رئيس سازمان عقيدتي - سياسي ارتش

Shargh - - سیاست -

پايگاه اطلاعرساني مقام معظم رهبري:

حضرت آيتالله خامنــهاي، مقام معظم رهبــري و فرمانده کل قوا، در حکمي، حجتالاســام آقاي حاجشــيخ عباس محمدحســني را به رياست سازمان عقيدتي - سياســي ارتش جمهوري اســامي ايران منصوب کردند. متن حکم فرمانده کل قوا به اين شرح است: «بســماللهالرّحمنالرّحيم؛ جنــاب حجتالاســام آقاي حاجشــيخ عباس محمدحسني؛ نظر به تعهد و شايســتگي و تجارب ارزنده، شــما را به رياســت سازمان عقيدتي - سياسي ارتش جمهوري اسامي ايران منصوب ميکنم. ارتقاي هوشــياري و بصيرت دينــي و انقابــي آحــاد ارتش جمهوري اســامي ايــران و خانواده آنــان، افزايش روحيــه صميميت بين کارکنان ارتش با ســاير نيروهاي مسلح و تعامل اثربخــش با فرماندهي کل آجا، مورد انتظار اســت. از تاشهاي ارزشــمند جناب حجتالاســام آقاي حاجسيد محمدعلي آلهاشم در طول خدمت تشکر و قدرداني ميکنم و توفيق خدمت بيشــتر ايشان در ســنگر امامت جمعه و توفيق همگان را از خداوند متعال مسئلت دارم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.