پسگرفتن امضاي ۲۲ نماينده درباره سؤال از رئيسجمهور

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

نماينده تهران از پسگرفتن امضاي ۲۲ نماينــده درباره ســؤال از رئيسجمهــور خبر داد و تأکيد کرد: طرح ســؤال از رئيسجمهور، با توجه به باقيماندن يک ماه تا پايان عمر دولت يازدهم، صرفا شائبه سياســيکاري دارد. عليرضا رحيمي گفت: در جلســه علني مجلس، تعدادي از نمايندگان نامهاي را با محتواي پسگرفتن امضايشــان از طرح سؤال از رئيسجمهور امضا کردند که تعــداد امضاکنندگان به ۲۲ نفر رســيد. او بــا بيان اينکه احتمــالا تعداد امضاکننــدگان اين نامه افزايش يافته اســت، گفت: اين نماينــدگان تصور نميکردند آنچــه امضا کرده بودند، موضوع ســؤال از رئيسجمهــور بوده و فکر ميکردند قرار اســت اين موضــوع در قالب نامهاي به رئيسجمهور مطرح شــود؛ به همين دليل آن را امضا کردند. آنها مدعي هســتند که اين ســؤال ۸۰ امضا دارد؛ سؤالي که ناظر به رسيدگي به مؤسسات اعتباري بهويژه کاسپين و آرمان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.