صداوسيما بايد پاسخگو باشد

Shargh - - سیاست -

مرتضي ميرباقري، معاون ســيما:

در اين اتفاق دوربيــن مــا قســمت اول را گرفته بــود و آن قســمت انتهايي پخش نشده بود. در اين گونه موارد که بعضا، ســهوا اتفاق ميافتد، رسانه ملي خــودش اولين جايي اســت که نســبت به آن واکنش نشــان ميدهــد؛ بنابراين اگر در حاشــيههايي کــه ايجاد ميشــود، بهصورت حقوقي اين ايرادها وارد شود، يقينا صداوسيما بايد پاســخگوي آن باشــد که اگــر متعلق به حوزه صداوسيما باشد، ســريعا با آن برخورد ميکنيم و اگر مربوط به حوزه خبر باشد، قطعا دوستان بايد پاسخگوي آن باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.