روحاني، درگذشت حاج سيدرضا نيري را تسليت گفت

Shargh - - سیاست -

ايرنا:

رئيسجمهوري در پيامي درگذشت مرحوم حاج ســيدرضا نيري، سرپرست ســابق کميته امداد امام خميني)ره( را تســليت گفت. در بخشي از پيام حسن روحاني آمده است: آن مرحوم با ايمان عميق ديني و عشق به مردم و محرومان، در انجام اقدامات خيرخواهانــه و گرهگشــايي از مشــکات نيازمندان، پيشگام بود و در اين زمينه کارنامه درخشاني بر جاي گذاشت که راهنماي عمل ارزشمندي براي پويندگان اين مســير خداپسندانه است. اســحاق جهانگيري، معاوناول رئيسجمهوري، نيز در پيامي درگذشــت سيدرضا نيري را تسليت گفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.