«سفرس خنگبا خوایرستادجمبارزیه»ق ابچاا ق کا ارز و گو ولالوخدررگفجتیبا « » قشارقچخابرقدادچيان

60 درصد از قاچاق ورودی به کشور معادل 7 میلیارد دلار، قاچاق مویرگی است

Shargh - - اقتصاد -

اين امر منجر به کنترلنشدن در مرزهــاي مســافري از کالاي همراه مســافر شده است که باعث ميشود سوءاستفاده زيادي رخ دهد و عملا مفهوم تجارت چمداني در اقتصاد ما شکل ميگيرد.

شــما ميتوانيــد دهها و بلکــه صدها گزينــه را در ذهنتــان مرور کنيد که به شــکل خانگي يــا واحدهاي صنفي هستند که کالايشان را مستقيم از خارج مرز تأمين کرده و در داخل کشــور ميفروشند که قاچاق محسوب ميشود؛ اما به سبب اينکه اين قانون قابليت اجرا ندارد و مســئولان مســتقر بر مبادي مرزي مســافري نظارتي نميکنند، ميبينيد که از آن سوءاســتفاده ميشود؛ حتي در بعضي مرزهاي کشــور که لغو رواديد با کشــورهاي همســايه داريم، روزانــه تعدادي اتوبوس پر از مســافر بــا هزينه يك فرد به خارج از مرزهــا ميروند و از صبح تا عصــر تفريح ميکنند و هزينه رفتوبرگشــت و حتي غذايشــان را صاحب کالا ميدهد و توقعش از مســافر اين است که در زمان برگشت بستهاي را بهعنوان کالاي همراهش به داخل کشور بياورد و تحويل دهد. در واقع مســافر و مســافرتهاي صوري اتفاق ميافتد و برخي عناصر قاچاقچي انتقال کالايشــان را به داخل مرز با اين شيوه انجام ميدهند. برآوردتان از میزان آن چقدر است؟ ↙

سال گذشته براساس آمار اعلامشده از سوي گذرنامه نيروی انتظامی بيش از ‪.9 5‬ميليون نفر مسافر ورودی به کشور داشتيم. حساب کنيد اگر اين افراد به جای 80 دلار، 500 دلار به داخل مرزها بياورند که عدد خيلی کوچکی است، چه رقمی را شــامل میشود. مهمتر از اين موارد که به نوعی يک معافيت قانونی هم دارد، برخی از موارد ديگر هيچ معافيت قانونی ندارد. کولبری هيچ معافيت قانونی ندارد. اصلا مفهومی به نام کولبری در قوانين ما ديده نشده. ســال 1395 برآورد حداقلی ستاد اين است کــه بيش از 3.6 ميليــارد دلار کالا از طريق کولبری وارد کشــور شــده اســت. منبع تغذيه تمام بازارهايی که در اســتانهای کشــور تحت عنوان بازار مريوان، سردشت، بانــه، پاوه، جوانرود و... معروف اســت، همان بازارهای نسبتا بزرگی که شــکل گرفته و اتفاقا به محل مراجعه جمعيت درخورملاحظــهای از هموطنــان برای خريد تبديل شده، رويه غيرقانونی کولبری است و هيچ قانونی هم دربارهاش نداريم. در واقع قاچاقچیها، کولبر را اجير میکنند تا کالايشــان را از خارج مرز به اين بازارها انتقال دهند. کولبر که مقصر نیست. معیشت در آن منطقه این ↙ وضعیت را ایجاد کرده... .

بله. مشــکل کولبر نيســت. مشــکل اينجاست که ايــن رويــه هيچ قانونــی ندارد. انــواع و اقســام کالاها بدون کوچکترين نظارت بهداشــتی، ايمنی، استاندارد، قرنطينههای نباتی و محصولات کشاورزی، نظارتهای گمرکی و... وارد کشور میشود و کاملا غيرقانونی است. 3.6 ميليــارد دلار برآورد حداقلی قاچــاق از اين مبادی است. در این زمینه بهعنوان سیاســتگذار این بخش، ↙ مذاکرهای برای تصویب قانون نداشتید؟

پيشنهادهای روشن و مشــخصی را در اين ارتباط در هيئت دولت مطرح کردهايم که در دست رسيدگی است

تا اين روند تعيين تکليف شود. به هيچ عنوان نمیتوانيم در کنار مرزها و بازارچههای رســمی و قانونی که گمرک و وزارت بهداشــت و اســتاندارد و قرنطينههای نباتی و دامی در آنها مستقر هستند و دستگاههای ناظر مختلفی وجود دارد، معابر غيرقانونی به اين شکل داشته باشيم. پيشــنهاد ما ايــن بوده و هســت که اين معابــر بايد به بازارچههای مرزی منتقل شــود که به شــکل توافقی با دولتهای کشور مقابل ايجاد شده و فعال هستند. انتظار داريم اين روند در چارچوب قانون ســاماندهی مبادلات مــرزی که ناظر بــر فعاليت بازارچههای مرزی اســت، تجميع شود و اگر قرار است معافيتی بيش از آنچه امروز در اختيار مرزنشينانمان قرار دارد، به آنها بدهيم، آن را در چارچوب همان قانون ساماندهی مبادلات مرزی ببريم و کشور را از اين حيث نجات دهيم. قاعدتا مقاومتهایی وجود دارد. ↙

همينطور اســت. بخشــی از اين مقاومتها ناشی از مشــکلات زيرســاختی و محروميتهايی است که در مناطق مرزی وجود دارد. توسعهنيافتگی و عدم پيشرفت مناطق مرزی در حوزههای اقتصادی و مشکلات معيشتی و اشتغال و بیکاری که آنجا وجود دارد، قاعدتا مقامات و مســئولان محلی را قانع کرده که نسبت به اين پديده سختگيری نکنند. درعينحال که کولبری منافع حداقلی برای کولبر دارد و کولبر اجيرشده قاچاقچی است و مزد ناچيزی در قبال انتقال کالا از خارج مرزها به داخل کشور دريافت میکند، ولی مسئولان محلی را متقاعد کرده که از اين شــرايط دفاع کنند و خيلی نسبت به حذف پديده کولبری از اقتصاد کشور اقدام جدی نداشته باشند. اما در بعضی موارد، به نظر میرســد منافعی در ↙

کار است.

معتقديم مسئولان محلی از قِبل اين موضوع منتفع نيستند؛ مگر اينکه از آثار و تبعات اجتماعی بیکاری، فقر و تنگدســتی که میتواند باری بر مسئولان محلی شود، کم شود. اما اينکه دستگاهها و مسئولان محلی مشخصا منافع اقتصادی خاصی از اين نظر داشته باشند اينطور نيست. کلا این قضیه را رد میکنید؟ ↙

اگــر منظورتان اين اســت کــه مســئولان محلی و دســتگاهها منافع اقتصادی میبرنــد، مطلقا میگويم اينطور نيست. وقتی ساکنان مرز، شغلی نداشته باشند، از مســئولان مطالبه دارند کــه اين امر مطالباتشــان را تخفيف میدهد. نه دقیقا مســئولان محلی، اما به نظر میرســد ↙ منافع اقتصادی از سوی برخی گروهها در آن مناطق برای استمرار این روند وجود داشته باشد.

از محل انتقال کالا به داخل کشــور از سوي کولبرها، کولبر از صاحب کالا و به تعبيــر بنده قاچاقچی، اجرت میگيــرد. صاحــب کالا علاوه بــر اجرتی که بــه کولبر میدهد، مبلغی هم به حســاب دستگاههای مستقر در مرز از جمله مرزبانی واريز میکند، اما اين مبلغ اساســا رقمی نيســت که بگوييم منافع چشــمگيری است که باعث شود نيروی انتظامی يا مرزبانی مشتاق باشد معابر را کمــاکان باز نگه دارد. در حقيقــت درآمدی که از اين ناحيه متوجه دســتگاهها میشــود ناچيزتر از آن است که بخواهند به خاطــرش، منافع اقتصاد ملی را قربانی کننــد. چون معتقديــم ورود حداقــل 3.6 ميليارد دلار کالای قاچاق از محل معابر کولبری به مفهوم ذبحکردن

اقتصاد ملی در اين مرزهاست. یعني شما معتقدید هر کالایي از مناطق آزاد وارد ↙ کشور شود، قاچاق محسوب ميشود؟

کالا از منطقه آزاد بيايد يــا هر جاي ديگر، اگر خلاف رويهها و مقررات قانوني وارد کشــور شود، حتما قاچاق است. گفته ميشود در قاچاق، سازماندهي وجود دارد ↙ و زمانها بین مسئولان در مرزها یا گمرك و صاحبان کالا هماهنگ ميشود. پیشتر هم مطرح کرده بودید که برخي خورها غیررســمي است و در حوزه نظارت شما نیســت. این نشان از قاچاق ســازمانیافته در کشور نیست؟

قبلا هم گفتهام مبارزه با بخش سازمانيافته قاچاق خيلي راحت اســت. الان بخش اندکــي از 12.6 ميليارد دلار قاچاق ســازمانيافته است. در سالهاي اخير آنچه از قاچاق کم شده، ناشي از مبارزه با بخش سازمانيافته بوده. الان مبتلا به قاچاق مويرگي در کشور هستيم. منظورتان از سازمانیافته چیست؟ ↙

مفهومي کــه در قانون آمــده. قانــون ميگويد اگر قاچاق به وســيله دو نفر يا بيشــتر هماهنگ شــود و از طريق احيانا مبادي رســمي با دورزدن و تباني نسبت به قوانين و مشخصاتي که ميتواند قاچاق را سازمانيافته کند، وارد کشور شود، قاچاق ســازمانيافته است. اما ما مبتلا به قاچاق مويرگي هســتيم که 9.5 ميليون مسافر در آن دخيل هســتند. قاچاق مويرگي که حداقل بيش از 15 ميليون مســافري که به مناطق آزاد هفتگانه کشور ســفر کردهاند، ميتوانند در آن دخيل باشند. قاچاقي که جمعيت درخورملاحظهاي از ساحلنشينان و مرزنشينان با آن درگير هســتند. اين اتفاق، واقعيت است. معتقدم رسانهها به جاي اينکه به دنبال مافياي مخوف در قاچاق باشــند، به همين موارد مويرگي توجه کنند. توجه کنيد حداقل آمار کولهبري کشور 61 هزار نفر است که برايشان کارت صادر شــده و در معابر کولهبري فعاليت ميکنند. وقتي اينها 3.6 ميليارد دلار کالا وارد کشور ميکنند، بدون کوچكترين نظارت بهداشــتي، استانداردي، قرنطينهای، ايمني و... رقم تکاندهنــده و فاجعهباري براي اقتصاد است. بخش عمدهاي از قاچاق 3.6 ميليارد دلار مويرگي است. تقریبا چه حجمي از قاچاق 12.6میلیارددلاري به ↙ کشور؟

حــدود هفت ميليارد دلار يعني حــدود 60 درصد از اين رقم، ناشــي از قاچاق مويرگي اســت. البته معتقدم در کولهبــري هم نوعي ســازمانيافتگي هســت، چون قاچاقچي حرفــهاي از کولهبري سوءاســتفاده ميکند. يــا تهلنجي هــم نوعي ســازمانيافتگي دارد امــا نه با مفهومي که شــما خبرنگارها در ذهن داريد که يك فرد يقهسفيد پشــت صحنه است و مثلا دستش در دستگاه دولتــي، نظامي و انتظامي بند اســت. بــا ضرس قاطع شــهادت ميدهم کوچكترين اطلاعاتي کــه حاکي از اين باشــد که يك دســتگاه نظامي، انتظامي يا دولتي به شکل ســازمانيافته در قاچاق دخيل باشد، وجود ندارد. ممکن اســت برخي از کارمندان دستگاههاي مستقر در مرز تخلف کنند، احيانا مبتلا به بيماري رشــوه باشــند و اجازه دهند کالايي وارد کشور شود، اما اينکه يك دستگاه به شکل سازمانيافته دخيل در قاچاق باشد، وجود ندارد.

برآوردهاي وزارت صنعت نشان ميدهد قاچاق «ملواني» یا «تهلنجي» 5 میلیارد دلار در سال است 3.6 میلیارد دلار کالا با اجیرکردن کولبران به کشور قاچاق ميشود قاچاقچیان در شگردي اتوبوسها را پر از مسافر کرده و در ازاي پرداخت هزینه سفر، از آنها ميخواهند یك چمدان کالاي قاچاق را وارد کشور کنند 15 میلیون مسافر با تردد در مناطق آزاد هفتگانه کشور درگیر قاچاق مویرگي هستند 7 میلیارد دلار، معادل 60 درصد کل قاچاق کشور ناشي از قاچاق مویرگي است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.