قرمزپوشی بانکیها و بيمهها

Shargh - - اقتصاد - پدرام سمیعیتبریزی کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

بــورس اوراق بهادار تهران در آغاز معاملات ديروز مثبــت بود، اما ايــن روند پايدار نمانــد و در نهايت به کاهش 34.44واحدی شــاخص کل ختم شــد. در اين معاملات اکثر گروههای معاملاتی طعم کاهش ارزش را چشيدند. يکی از مهمترين دلايل اين افت را میتوان ترافيک برگزاری مجامع عمومی عادی ســالانه برای تصويب صورتهای مالی و تقسيم سود دانست که به دليل تقسيمهای پايين و پرداخت ديرهنگام سودهای تقســيمی، هم قبل از مجمع باعث امتناع سهامداران از حضور در مجمع و افزايش عرضه ســهام میشود و هم بعد از آن از «بازگشايیهای شکوهمند» نمادها جلوگيــری میکنــد. درنتيجــه در اين روزهــای بازار سرمايه، حجم کم معاملات و ريزش ارزش سهام اکثر شرکتها مشهود است.در پايان معاملات روز گذشته بازار سرمايه ايران، بيش از 783 ميليون سهم به ارزش دوهزارو 269 ميليارد ريال دادوستد شد که سهم بازار بــورس تهران هزارو 83 ميليارد ريــال و فرابورس نيز هــزارو 186 ميليارد ريال بود. شــاخص کل با کاهش 34.44واحدی روی عدد 8 7هزارو 765 واحد ايســتاد. شــاخص قيمت نيز با افــت 11.59واحــدی به عدد 26هــزارو 515 واحد و شــاخص آزاد شــناور با افت 108.6واحدی به عدد 58هزارو 880 واحد رســيد. در بورس تهران «شپنا» با 17.26 واحد افزايش، بيشترين تأثير مثبــت و «فولاد» که روزهای گذشــته معاملات خوب و مثبتی داشت، با 16.64 واحد کاهش، بيشترين تأثير منفی را بر شاخص کل داشتند. در بازار فرابورس نيز «ذوب» 0.76 واحد کاهــش و «ميدکو» 0.5 واحد افزايش به شاخص اين بازار تزريق کردند اما در نهايت با توجه به عوامل ذکرشــده ســاير ســهام شرکتها موجــب ثبت کاهش 3.9واحدی شــاخص فرابورس شــدند.در اين روز بيش از 376 ميليون ســهم و حق تقدم در بورس تهران و بيش از 406 ميليون ســهم و ساير اوراق قابلمعامله در بازار فرابورس جابهجا شد. در معاملات بــورس اوراق بهادار تهران پتروشــيمی جم بــا عرضه بلــوک 15ميليونو ‪2 00‬هزار ســهمی به ارزشــی بيش از 137 ميليارد ريال بيشــترين ارزش معاملات و گسترش نفت و گاز پارسيان با عرضه بلوک 41ميليونو 400 هزار سهمی به ارزش 69 ميليارد ريال بيشــترين حجم معاملات را به خود اختصاص دادند و در بــازار فرابورس نيز بلــوک 175ميليونی «ميدکو» بــا ارزش بيش از 300 ميليارد ريال بيشــترين حجم و ارزش معاملات آن بازار را از آن خود کرد.در معاملات انجامشده، اکثر قيمتها کاهشــی بودند. قرمزپوشی شــرکتهای بانکی، بيمهای کاملا به چشــم میآمد و همچنيــن اغلب نمادهای فعال بــازار نيز با کاهش قيمت مواجه شــدند. در اين بين گروه فلزات اساسی برای دومينروز متوالی تقريبا از اقبال بهتری برخوردار بود و توانست برترين گروه صنايع بورسی باشد. علاوه بر اين صنعت لاستيک توانست بيشترين رشد را در بين ساير صنايع حاضر در بورس رقم بزند.ديروز «وبملت» بيشــترين بازديد را در ميان ســاير شرکتهای بورسی داشت، اما قيمت آن با افت 0.21درصدی مواجه شد. بيشترين افزايش قيمت را «کنور» با رشد 7.72درصدی پس از بازگشــت از مجمع ســالانه داشــت و قيمت هر ســهم آن به دوهزارو 721 ريال رســيد. پس از آن «قشــرين» با 4.99 درصد، «لســرما» با 4.91 درصد و «کدما» با 4.87 درصد بيشترين افزايش قيمت را رقم زدند. از ســوی ديگر «کاذر» که از مجمع سالانه بدون تقسيم ســود بازگشــته بود، با کاهش 6.78درصدی قيمت مواجه شــد و بيشترين افت قيمتی بازار را ثبت کــرد. در پی آن بهترتيب «وليز» با 4.8 درصد ، «حتايد» با 4.6 درصــد و «حفارس» با 4.55 درصد بيشــترين کاهش قيمت را داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.