آغاز راه 5 ميليارد دلاري!

Shargh - - اقتصاد -

اين پروژه قرار اســت 40ماهــه اولين توليدش را آغاز کند؛ اگر چنين شود، رکورد فازهاي پنج و چهار پارسجنوبي متعلق به «اني» را ميشکند. فازي که پيشبيني ميشــود با فرض قيمت 50 دلاري نفت، در 20 سال، 84 ميليارد دلار درآمد عايد کشور کند.

2. به درآمــد 84 ميليارد دلاري نــگاه کنيد. اين فرض را هم به آن بيفزاييد که پارس جنوبي، مخزني مشترک است و همسايه کوچکمان قطر سالهاست از ســهم ما برميدارد. در قرارداد امروز، بهصراحت ذکر شــده که مالکيت مخزن با شــرکت ملي نفت به نمايندگــي از دولت ايران اســت، همچنين آمده اســت که توســعه مخزن هيچ حق مالکيتي براي شــرکتهاي خارجي ايجــاد نميکند. حــال همه کساني را که چند سال است جلوي امضاي سريعتر قراردادها براي توسعه مخازن نفتي و گازي مشترک، سياستمدارانه سنگ انداختند تا نگذارند دولت اول روحانــي قرارداد نفتي امضا کند با وجدانشــان تنها ميگذاريم! حســاب دلسوزان و دغدغهمداران را هم جدا ميکنيم.

3. بــا امضاي قرارداد فاز 11، شــرکت توتال، پاي يک بانــک بزرگ اروپايــي را بــراي نقلوانتقال پول بــه ايران باز ميکنــد و اين آغازي اســت براي پايان اکراه بانکهاي بــزرگ در همکاري با ايران. معتقدم بلافاصلــه بعد از امضاي قرارداد فاز 11، قراردادهای نفتي که تفاهمنامههايشــان پيش از اين امضا شده بود امضا خواهد شــد و اين، پاســخ عملي مهمي با تحريمهاي سناي آمريکاســت. حرفم کارکرد شعار نيست؛ اما پاســخ فکرشــده و عملي بااهميتتر از شــعارهاي متوالي اســت. مگر آمريکاييها تحريم نکردنــد، مگر بانکهــاي بزرگ را تهديــد نميکنند کــه با ايــران کار نکنند، خب، بفرمايند قــرارداد پنج ميليارد دلاري با شــرکتهاي فرانســوي و چيني و همراهــي يک بانــک اروپايي. اين پاســخ مهمي به تلاش آمريکا براي محدودکردن ايران نيســت؟ پس از 12 سال حضورنداشتن شرکتهاي بزرگ نفتي در ايران، قــرارداد فاز 11، به رهبري يک شــرکت معتبر بينالمللي، محصول برجام نيست؟

4. ســنگينترين ســازه خليج فارس به وزن 60 هزار تن، قرار است در فاز 11 پارس جنوبي بهعنوان سکوي تقويت فشار ساخته شود. راستي ميدانيد آن سوي خليج فارس چه خبر است؟ از پروژههاي توسعهاي محمدبنسلمان در عربستان خبر داريد؟ بــراي قدرتداري در خليج فارس بايد بهســرعت سرمايههاي خارجي را براي توسعه مخازن نفتي و گازي جــذب کنيــم. صنعت نفــت 200 ميليارد دلار ســرمايه لازم دارد؛ به نظر شــما با اين فضاي کشــور ميتوان اين مقدار ســرمايهگذاري خارجي را بهراحتــی جذب کرد؟! پس بــراي اعتلاي ايران در منطقــهاي کــه رقيب کينهتوز زيــاد دارد، بهتر اســت فضاي رواني کشــور را آرام کنيم و همه به راهانــدازي پروژههــاي بزرگ ملي کمــک کنيم. با امضاي قرارداد فــاز 11 پارس جنوبي، راهمان تازه آغاز ميشود. مگر نه؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.