قرارداد با توتال و شکستن طلسم حضور خارجيها

Shargh - - اقتصاد -

از ســوي ديگر قــرارداد با توتال يک گشــايش و فرصت بزرگ براي اقتصاد ايران اســت. قراردادهايي از اين دســت با توجه به گردش مالي بالايي که دارد، زمينه حضور و مشــارکت بانکها و مؤسســات مالي بــزرگ بينالمللي و همچنين مؤسســات بينالمللي بيمه را در ايران فراهم ميکند و به اين ترتيب مشکل ارتباطــات بانکي کــه پس از اجراي برجــام به دليل بياعتمادي بانکها و مؤسســات مالي بينالمللي به ايران همچنان وجــود دارد، بهتدريج برطرف خواهد شد. مشارکت بانکهاي معتبر و بزرگ بينالمللي در طرحهاي بزرگ صنعــت نفت ايران، راه را براي ورود ســرمايهگذاري خارجي در ديگر بخشها باز ميکند و به اين ترتيب مناســبات ايران بــا اقتصاد جهاني در شرايط عادي قرار ميگيرد.

الزامــات و ضرورتهاي کنونــي صنعت نفت و گاز ايــران نيز از دلايل اهميت امضاي قرارداد با توتال اســت. عبور از رکود و عقبماندگي تحميلشــده به صنعــت نفت در دوران تحريم، تداوم اقتدار و جايگاه برتر ايران در بازارها و مجامع جهاني انرژي، توســعه ميادين مشترک نفت و گاز، افزايش ضريب استحصال ميادين نفت و گاز، بهرهبرداري هرچهسريعتر از منابع نفت و گاز و تبديل آنها به سرمايه پايدار با ارزشافزوده بالا در اقتصاد ملي با توجه به درپيشبودن ســونامي نفت و گاز شــيل از جمله اين الزامات اســت که بايد هرچهســريعتر بــا جــذب ســرمايهگذاري خارجي، فناوريهاي جديد و اجراي نظامهاي کارآمد و مدرن مديريت پروژه عملياتي شــود. قرارداد با توتال آغازي بزرگ براي پاســخ به اين الزامات اســت که علاوه بر دستاوردهاي اقتصادي و سياسي، زمينه رونق صنعت نفت و گاز و بهرهگيري بهينــه از اين مزيت در جهت توسعه و اقتدار ايران است.

با اين تفاسير نبايد حضور دوباره شرکتهاي بزرگ نفتي مانند توتال فرانســه، شــل انگليسي - هلندی و اينپکــس ژاپن در ايــران را کماهميــت تلقي کرد. ايــن حضور علاوه بر اينکه خــود ثمره يک مجاهدت ســخت ديپلماتيک است، نشــان از اقتدار سياسي و اقتصادي ايــران در برابر تحــرکات قدرتهاي بزرگ جهاني و قدرتهاي منطقهاي است. مهم بهرهگيري هوشــمندانه، هدفمنــد و برنامهريزيشــده از روند ايجادشده و تلاش براي پايداري اين روند است که در پرتو تعقل حاصل ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.