تغيير سال پایه، اقدامی حرفهای

Shargh - - اقتصاد -

بانک مرکزی برخی اتهامها درباره سياســیکاری برای اعلام آمارهای رشــد اقتصادی دولت پيش را رد کــرد و به نقل از معاون اداره حســابهای اقتصادی بانــک مرکــزی، دليل اين امــر را «تغيير ســال پايه و بهروزرسانی آمار و اطلاعات جديد » اعلام کرد.تارنمای بانک مرکزی جمهوری اســلامی ايران نوشت: پس از انتشــار گزارش تحولات بخش واقعــی اقتصاد ايران در سال 1395 از سوی بانک مرکزی، برخی اشخاص، پايگاههای خبری و رســانههای مکتوب، مدعی شدند بانک مرکزی ارقام رشد اقتصادی سالهای مربوط به دولت پيش را تغييــر داده و اين آمار را منفیتر اعلام کــرده و از اين منظر بانک مرکزی را به سياســیکاری در انتشار آمارهای اقتصادی متهم کردند. معاون اداره حســابهای اقتصادی بانک مرکــزی، تأکيد کرد اين بانک طبق روال هميشگی و در ادوار تاريخی مختلف، ابتدا ارقام حســابهای ملی فصلی و ســالانه را به صورت مقدماتی تهيه و منتشر کرده و پس از گذشت زمان با اخذ آمارهای پايه و دادههای جديدتر، از منابع آماری، در ارقام پيشين بازنگری و آن را نهايی میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.