در تحریمها برای هر هواپیما ۱۰ میلیون دلار ضرر میکردیم

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: وزیر راه و شهرســازی صبح دیروز در صحن علنی مجلس حاضر شــد تا به سؤال یکی از نمایندگان پاســخ دهد. ســؤالی که پیش از این بارها مطرح شــده و از ســوی مقامات وزارت راه با پاســخی دقیق مواجه شــده بود. پس از آنکه قرارداد خرید صــد فروند ایرباس از این شــرکت فرانســوی رســما وارد فرایند اجرا شــد، برخی از صحبتهــا و گمانهزنیهــا به دنبــال اثبات این موضوع بودند که هواپیمای تحویلشــده به ایران دســت دوم بوده یا حداقل مرجوعی یکی دیگر از شرکتهای هواپیمایی در کشورهای خارجی بوده اســت. موضوعی کــه صبح دیروز نیــز در جریان ســؤال جواد کریمیقدوســی، نماینده مشهد در مجلس شورای اســامی بار دیگر مطرح شد. این نماینده ســؤال اصلی خود را در رابطه با گزارش رســمی از فرایند خرید هواپیماهای جدید تنظیم کرده و معتقد بود وزارت راه و شهرسازی در ارائه گزارش این قرارداد شفافیت را فراموش کرده است و بــدون ارائه مدارک به مجلس کار خود را ادامه میدهد. این نماینده مجلس در صحبتهای خود اعام کرد: سؤال ما این است که همین چند فروند هواپیمایی که وارد کشور شده، به ازای چه مبلغی و با چه مصوبهای خریداری شــده است. از سوی دیگــر آیا دولت در کنار بازســازی صنعت هوایی، اولویتی را نیز به عرصه جاده و ریل اختصاص داده است یا خیر. سؤالات مطرحشده درباره طول زمان پرواز این هواپیماها و اجرائینشدن برخی دیگر از تعهدات دولتهای خارجی در این عرصه پس از اجرائیشــدن برجام بخش دیگری از مسائلی بود که وزیر راه و شهرســازی باید برای آنها توضیحی جدیــد ارائه میکرد. همانطور که پیش از این نیز ایرانایر بارها اعام کرده وزارت راه و شهرســازی از ابتــدا مراحــل مختلف مربوط به نهاییشــدن قراردادهــا را بــا قانــون داخلی کشــور پیگیری کــرده و اجازه آن را نداده اســت که این توافقها با مســائل غیرشفاف همراه شــود؛ موضوعی که عبــاس آخوندی در صحن علنی مجلس بار دیگر روی آن تأکید کرد و گفت: از نخســتین جلســهای که با نمایندگان ایرباس داشــتیم، بــه آنها گفتیم که باید به طور مســتقیم با مدیرعامل ایرانایر در تماس باشــند و بــه این ترتیــب راه ورود هرگونه واســطهگری و دلالی به قراردادهای جدید بسته شــود. آخوندی درباره ابهامهای مطرحشــده در چرایی اولویتدادن به خریــد هواپیماهای جدید نیز گفته در شرایطی که سن فرسودگی هواپیما در دنیا ۲۴ سال تعیین شده، میانگین سن ناوگان ایران حدود ۲۳ ســال است و این به خوبی نشاندهنده نیاز فوری به بازســازی این صنعت بوده است. در کنــار آن در ایران حدود ۸۰ درصــد از پروازها در چند فــرودگاه محدود انجام میشــود و ما برای فعالکردن دیگر فرودگاههای کشــور نیاز به خرید هواپیماهای کوچک داشتیم که خوشبختانه پس از برجام این مهم عملی شد. هرچند آخوندی این توضیحــات را برای چندمینبار ارائــه میکرد اما درعینحال صحبتهای وزیــر راه حرف جدیدی نیز داشــت. طبق اعــام وی ایران پیــش از لغو تحریمهــا برای خریــد هواپیماهایــی از خانواده ایربــاس ‪۵۵ ۳۲۰،‬ میلیــون دلار بــراي هر فروند پداخت کرده اســت. این در شــرایطی اســت که در جریــان توافقات جدید قیمت ایــن هواپیماها حدود ۴۵ میلیــون دلار بوده و این نشــاندهنده آن اســت که ما در خرید هواپیماهای نو نســبت به آنچه در گذشــته اتفاق میافتــاده، حداقل ۱۰ میلیون دلار در هر فروند ســود کردهایم. در پایان توضیحات آخوندی در جلسه دیروز ۱۲۵ نماینده اعام کردند که از توضیحات وی قانع شــدهاند تا بار دیگر سؤال تکراری مطرحشده درباره کیفیت و نوع قراردادهای بستهشده در عرصه هوایی بدون هیچگونه دســتاوردی به بایگانی مجلس سپرده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.