خط اعتباری 25میلیونیورویی برای ایران

Shargh - - اقتصاد -

بانک توســعه صــادرات ایران قــرارداد خط اعتباری کوتاهمدت ریفاینانس ۲۵میلیونیورویی را بــا بانک تجــارت پاریس بــرای واردات کالا و خدمات از کشــور فرانسه منعقد کرد. به گزارش بانک توســعه صــادرات، این خــط اعتباری به منظــور ارائه تســهیات بــه مشــتریان از محل خطوط اعتباری بانکهای خارجی مخصوصا در حوزه اتحادیه اروپا برقرار شــده است. براساس توافقــات بهعملآمــده بانــک تجــارت پاریس متعهد به تأمین مالی صددرصد ارزش اعتبارات اسنادی مفتوحه از سوي بانک توسعه صادرات ایران با نرخ ســود دو درصد سالانه است و دوره تأمیــن مالی به مدت یک ســال از زمان معامله اسناد حمل تعیین شده است. گفتنی است بانک توســعه صادرات عاوه بر تأمین مالی صادرات کالا و خدمــات ایرانــی از واردات کالا و خدمات بــرای ایجــاد ارزشافــزوده و صــادرات مجدد حمایت میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.