ممانعت از تجمع سهامگذاران کاسپین مقابل مجلس

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا:

همزمان با برگزاری جلســه کمیسیون اصل نود بهمنظور رســیدگی بــه وضعیت ســهامگذاران مؤسســههای مالی کاســپین و آرمان، تعدادی از این ســهامگذاران خواستار برگزاری تجمع مقابل مجلس بودند کــه با حضور نیروهــای انتظامــی و امنیتی از برگزاری این تجمع ممانعت شــد. همزمان نیروهای انتظامــی از حضــور در تمامی خیابانهــای اطراف مجلس از ســهامگذارانی که خواهــان تجمع مقابل مجلس بودند، خواســتند مقابل ســاختمان پارلمان تجمــع نکنند. در پی حمله تروریســتی ۱۷ خردادماه به ســاختمان مجلس شورای اســامی و حرم مطهر حضرت امــام خمینی)ره(، پوشــش امنیتی مجلس چندبرابر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.