امروز قرارداد توسعه فاز ۱۱ با توتال فرانسه امضا میشود

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا:

امروز اولین قرارداد در قالب قراردادهای جدید نفتی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال فرانسه امضا میشود. این قرارداد با حضور وزیر نفت، مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایــران، مدیرعامل شــرکت توتال فرانسه، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، مدیرعامل شــرکت CNPC چین و مدیرعامل شــرکت پتروپارس ایران در باغ کوشــک وزارت نفت انجام میشــود. قرار اســت توتال رهبر کنسرسیومی باشد که سیانپیسی چین و پتروپارس ایران نیز در آن قرار دارند. این قرارداد به نزدیك به پنج میلیارد دلار ســرمایهگذاری نیاز دارد که در مرحله نخســت یک میلیارد دلار از سوی توتال سرمایهگذاری صورت میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.