تلاش برای راهاندازی اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: رئیس اتــاق اصنــاف از برنامهریزی برای راهاندازی اتحادیه کســبوکارهای اینترنتی خبر داد. علی فاضلی اظهار کرد: فعالیت کسبوکارهای نوین در دو ســال گذشته مورد بحث زیادی قرار گرفته و بر همین اســاس اتاق اصناف معاونتی را برای مدیریت این گروه شــکل داده اســت. وی عنوان کرد: به دنبال پیگیریهــای صورتگرفتــه قرار بر آن شــد اتحادیه مستقلی در این حوزه تشــکیل شود که برای تشکیل چنین اتحادیهای جلســاتی تشــکیل شده و در سطح اصناف و دولت پیگیریهای لازم صورت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.