ئی رسانهرهساجامهزو ریهدرر 3 همایشقسراوسره یاقنوهتقضقائایه:د کنند

Shargh - - سياست -

همايش سراسری قوه قضائيه روز گذشته با حضور سران ســه قوه و مسئولان عالی كشــوری و قضائی در سالن اجلاس ســران برگزار شد. رئيسجمهوری در اين همايش گفــت: «يكی از وظايف رئيسجمهوری اجرای قانون اساســی است، بخشــی از آن قوه قضائيه است و اصولی كه به اين قوه مربوط است. اگر رئيسجمهوری نســبت به دولت و اجرای آن دغدغه خاطر دارد، نسبت به قوه قضائيه هم همان دغدغه را بايد داشــته باشــد؛ چراكه رئيسجمهوری مسئول اجراست و اگر در اجرای اصلی، نقصــی ببيند بايد به صحنه بيايد و در كنار قوای ديگر قرار بگيرد».

حجتالاســلام حســن روحانی، افزود: «ترديد ندارم امروز اگر سه قوه كشور تحت فرامين رهبری در كنار هم بيش از گذشــته قرار بگيريم كه البته ما در چهار ســال گذشته تلاشمان اين بوده در كنار هم باشيم، ممكن است از همه انرژی حداكثر اســتفاده نشده باشد اما هيچوقت قوهمجريه دنبال تخريب قوه قضائيه و يا ديگر قوا نبوده و البته ديگر قوا هم دنبال تخريب قوه مجريه نبودهاند اما بايد كار بالاتری انجام دهيم».

او اشــاره كرد اينكه گفته شــود قوا مستقل هستند، كافی نيست و ادامه داد: «مستقل به معنای ديواركشيدن بين دو قوه نيســت به اين معناســت كه قــوه قضائيه مستقل است و قاضی برای انشا و فهم حكمش مستقل اســت. مستقلا قانون را میفهمد و تفسير و حكم صادر میكند، اما درعينحال مســتقل به اين معنی نيست كه همديگر را كمک و ياری نكنيم و تعامل نداشته باشيم».

ترسیدم به قوه قضائیه بروم

روحانــی در ادامه عنوان كرد: «احضــار افراد بدون اينكه ادله بهدســت بياوريم اين هم يک داستانی است. اول بايد ادله باشد تا طرف را احضار كنيم نه اينكه طرف را احضار كنيم بعد ادله بياوريم، اين هم در قانون اساسی آمــده كه ضابط بايد ضابط باشــد و نه بيــش از ضابط. نمیتوان بيش از 2۴ ســاعت بدون حكم قاضی فردی را نگه داشت».

او افزود: «رفتن به دســتگاه قضائی فداكاری، صبر و تحمل میخواهد، من چندبار بعد و قبل از انقلاب به قوه قضائيه دعوت شدم ولی ترسيدم بروم. هيچوقت جرئت نكردم وارد شــوم. چه قاضی نشسته، چه ايستاده و چه زحماتی كه كاركنان میكشند، روشن است و كار سختی اســت. نبايد بگذاريم در جای كوچكی به خاطر نقصی، كسی فكر كند كه حكم برای قاضی نفع دارد».

رئيسجمهوری گفت: «حكــم محكوميت و برائت بايد برای قاضی يكسان باشد و حتیالامكان به برائت و اصل برائت برسد. بنده خدايی گفت كه اصل برائت بيل به كمرش خورده اســت ما كه قبول نداريم، اصل برائت زنده و فعال است، ما دنبال اين هستيم اصل برائت باشد اگر ادله كافی از آن طرف پيدا شــد، حرف ديگری است بههرحال بايد حكم قانون اجرا شود».

او افــزود: «اگر وقتی قاضی بيــن دو نفر در محكمه محكوميت يكی بــر ديگری به دليــل قوميت، به دليل مذهــب، به دليل تمايلات سياســی و حزب برايش فرق بكند، آن قضــاوت مورد تقدير اســت؟ قاضی بیطرف يعنی جناح راست و چپ نداريم، كرد، ترک، بلوچ، فارس، عرب و تركمن نداريم؛ شــيعه و سنی نداريم، مسيحی و مســلمان نداريم. اين قانون اساســی ماست. تمام افراد ملت در برابر قانون مســاوی هســتند، تســاوی در برابر قانون».

ضابطقضائینبایدحزبیباشد

روحانی ادامــه داد: «حالا اگر خــدای ناكرده ضابط ما حزبی شــد، انشــاءالله كه ضابط حزبی نداريم؛ چون در وصيتنامــه امام)ره( به صراحــت فرمود كه ارتش و نيروی انتظامی در اصطلاح امروز ســپاه و بسيج همه اينها حق ورود در امور حزبی و دستهبندیهای سياسی را ندارند. اين متن وصيتنامه امام اســت. تصريح كرده و دليــل آن را هم گفته اســت. ضابطان ما معمولا اينها هســتند، وزارت اطلاعــات و نيروی انتظامی اســت. اگر ضابــط ما در يک پرونده منتفع شــود، افكار عمومی در بیطرفی او ترديد میكنند».

رئيسجمهوری گفت: «همه كار را كه قاضی انجام نمیدهد، بخــش بزرگی از پرونده را ضابطان درســت میكنند. كارشناسان بخشــی از پرونده را آماده میكنند، اين نيســت كه همهچيز دست قاضی باشــد؛ بر مبنای آن بررســی و قضاوت میكند. خيلی مهم است كه هم قاضی و هــم ضابط در تمام مراحــل قضائی به خاطر حزب يا جناح كسی منتفع نشود. من در دلم بگويم اينكه مال حزب من اســت؛ بلكه موفق شــود يا آنكه نيست، شكست بخورد. البته چنين چيزی نيست؛ در دل آدم هم خطور بكند، مسئله است».

رسانهها از هر 3 قوه انتقاد کنند

روحانــی عنوان كــرد: «با هــم و در كنــار هم با فســاد مبــارزه كنيــم. در كنــار هــم برای شــفافيت تــلاش كنيم. بــرای دولت الكترونيک تلاش كنيــم. بگذاريــم همــه چيز شــفاف در اختيار مردم باشد، البته دســتگاه قضائی دستگاه نظارتی خود را دارد. در قانون اساســی حتــی ديوانعالی بر همه دادگاهها نظارت دارد».

او بــا بيان اينكــه بگذاريم دادنامههــای مــا در معرض بحث قرار بگيرد، گفت: «امروز بخشــی از دادنامههــای مــا بهعنوان افتخار قــوه قضائيه در دانشگاهها و فضای مجازی دســت به دســت میچرخد.

قاضی جوان دانشــمندی كه وقتی آدم مقدمه دادنامه و صدر آن را میخواند، افتخار میكند آدم تحصيلكرده فهميده مســلط به حقوق همه جوانب را در نظر گرفته اســت. بگذاريــم دادنامــه در روزنامه بيايــد، عدهای از اســتادان و دانشــجويان حقوق اظهارنظر كنند، طوری نمیشود».

رئيسجمهوری افزود: «همه دستگاهها بايد در برابر مردم با شــفافيت عمل كنند و پاسخگو باشيم. چرا قوه قضائيه اين كار را نكند؟ چرا رســانهها به كمک همه ما از باب انتقاد ســازنده پيش نيايند؟ چه قوه مجريه، چه مقننه و چه قضائيه، فرقی نمیكند».

روحانــی گفت: «مــن اميدوارم در دولــت دوازدهم بتوانيم از قــوه قضائيه بهره بيشــتری بگيريم. در رأس قوه قضائيه حضرت آيتالله آملیلاريجانی، انديشــمند فرهيختهای كــه هم به فقه و هم بــه مقتضيات زمان مسلط است، قرار دارند و ما به راحتی میتوانيم با توجه به شــرايط روز و با داشــتن اجتهاد پويــا و درنظرگرفتن شرايط زمان و مكان لوايح قویتر و بهتری به كمک هم تهيه كنيم». او افزود: «در كنار آن لوايح میتوانيم اعتماد عمومی بيشتری جلب كنيم و كار دستگاه قضا را سادهتر كنيم تا تعداد پروندههای دســتگاه قضائی كم شود. در يكی از كشــورها شرايط دستگاه قضائی بهگونهای است كه گاهی ناچار میشــوند بعضــی هفتهها يكی، دو روز تعطيل كنند. میتوانيم ما هم روزی به اين نقطه برسيم كه بگوييم دستگاه قضا كاری ندارد؟». رئيسجمهوری عنوان كرد: «اين كار ســختی است؛ ولی شدنی است. به شــرط اينكه بخشــی از كار قضا را به دستگاههای ديگر واگذار كنيم، اتاقهای داوری تشــكيل شود. اينها هم اگر لوايح میخواهــد در كنار هم بتوانيم آن لوايح را تنظيم كنيــم». روحانی با بيان اينكه وزير دادگســتری میتواند نقش خوبی داشته باشد و رابط بين سه قوه است، گفت: «وزير دادگســتری فردی را میتواند مشخص كند و خود رؤســای قوا میتوانند جلسات بيشتری داشته باشند. ما میتوانيم شرايطی فراهم كنيم كه مردم ما خوشحالتر شوند».

بهشــتی به ما آموخت هــر چیزی را بــرای انقلاب به راحتیتحملکنیم

او همچنين با گراميداشــت ياد شهيد بهشتی، عنوان كــرد: «من از ســال ۴0 ايشــان را میشــناختم. همواره سخنان، مديريت و تدبير ايشــان درسآموز بود. در سال 58 جلســات مســتمر هفتگی با حضور شهيد بهشتی، رهبری، مرحوم هاشــمی، شهيد باهنر و تعداد ديگري از بزرگان نظام داشتيم كه در همين جلسات مسئله توهين به شهيد بهشتی و ســاير مقامات كشور مطرح میشد. توهينها به يک جريان تبديل شده بود؛ اما شهيد بهشتی صبــر كرد و به ما آموخت كه هر چيــزی برای انقلاب و نظام را به راحتی تحمل كنيم و بدانيم اگر كسی اخلاص داشــت و برای خدا تلاش كرد، خداوند اجر بيشــتری به او میدهد».

روحانی ادامه داد: «شــهيد بهشــتی پس از پيروزی انقــلاب بار ســنگينی بــه دوش گرفت و صبر ايشــان بهگونهای بود كه ديگر صبر خســته شــده بود. آن همه اتهامــات در ســال 58 و 59 بــه او زده شــد و تا زمان شــهادتش كمتر مظلومــی را در تاريخ بعــد از انقلاب مشاهده میكنيم كه اينگونه مورد اتهام قرار گرفته باشد. البته همانطور كه مرحوم آيتالله هاشمیرفســنجانی گفتند، بعدا نوبت بقيه هم رسيد و آسياب به نوبت شد».

او همچنين با بيان اينكه به يُمن حضور و هوشياری مــردم و تدبير رهبــر انقلاب بهترين انتخابــات را برگزار كردهايــم، عنــوان كرد: «همه بايد خوشــحال باشــيم؛ زيرا همه شــريک بوديم و كار كرديــم. حالا دوره رقابت انتخابات، ويژگی خاص خود را دارد.

آن دوران تمام شــده اســت. ما انتخابات بانشاط و

كمحاشيهای داشتيم كه حاميان نامزدها به هم فحاشی نكردند و هركس به نفع نامزد خود شعار داد. اجتماعات بــزرگ 10 هزار و 20 هزار نفری برگزار شــد اما هيچكس هنجارشــكنی نكرد. اين يعنی انقلاب ما به ۴0ســالگی يعنی به بلوغ رســيده اســت. الان ديگر سال 87 و 88 نيســت. اكنون سال 96 است. در اين شرايط بسيار خوب بعد از انتخابات آيا بايد از نو رقابت انتخاباتی را بازخوانی كنيــم. كدام عقل ســليم اين را میگويــد. دوران رقابت انتخاباتی مال همان دوره است .»

انقلابیبودنیعنیمنزویکردنآمریکا

روحانی در بخش ديگری از ســخنان خود گفت: «ما بايد سياســت خارجیاي داشــته باشــيم كه اگر آمريكا خواســت مقابل ما بايســتد، ديگر قدرتها او را محكوم كنند و مورد سرزنش قرار دهند. چند روز پيش كه آمريكا در ســازمان ملل درباره موشــکهای ايران حرف زد آيا كسی بود كه از آمريكا حمايت كند؟ چين، روسيه و اروپا حرف آمريكا را قبول نكردند. اين در حالی بود كه هرچه آمريكا ادعا میكرد 1۴ رأی قطعی داشت».

او بــا طرح اين پرســش كه آيا اين خوب اســت كه آمريكا در يک مجمع بينالمللی با اســرائيل و عربستان تنهــا بماند يا كاری كنيم كه همه اروپا و چين و روســيه و ســاير كشــورها پشــت آمريكا قرار بگيرند، ادامه داد: «انقلابیبودن معنايش منزویكردن آمريكا و حرفزدن با دنيا با بيانی اســت كه بتواند ســخن ما را بفهمد و آن را قبول كند. حتی در زمينههای بســيار دشــواری مانند حقوق بشــر قادر هســتيم بهانهها را از دست غربیها بگيريــم، گرچه موضوعــی را كه سالهاســت عليه ما بهعنوان توطئه مطرح میشــود، نمیتوان يکروزه حل كرد اما میشــود گام به گام بهانههای آن را كم كرد. در اين راســتا میتوانيم لااقل قانون خود و اسلام خودمان را اجرا كنيم».

لاریجانی: اظهارنظر بــدون هماهنگی از تریبونهای مختلف به ضرر کشور است

ســخنران بعدی مراســم، رئيس قوه مقننــه بود. او گفت: «بهترين هدفگذاری اگر بدون هماهنگی صورت بگيرد اهداف موردنظر محقق نخواهد شد، متأسفانه در دورهای از تاريخ انقلاب دچار پديده پريشانی در مديريت شديم و هركس از طريق تريبونهای مختلف اظهارنظر میكرد؛ البته اين موضوع يقينا به ضرر كشور است و بايد هماهنگی در امور را مورد توجه قرار داد».

علی لاريجانی عنوان كرد: «بايد از مسائل حاشيهای پرهيز كرد و اين جدالهايی كه امروز در كشور وجود دارد و مســائل حاشــيهای را خيلی عمده میكند، راه غلطی اســت و اينگونه نمیشود مشكلات اصلی كشور را حل كرد». او با يــادآوری اينكه بارها رهبــری فرمودند روی مسائل اصلی تأكيد كنيد نه روی مسائل فردی، ادامه داد: «اين جدالهايی كه امروز میبينيد، مســئله اصلی است يا فرعی؟ مســئله اصلی كشــور ما وضعيت اقتصادی است. تا وضعيت اقتصادی توليدمحور و صادراتمحور نشود، نمیتوانيم ثروت ايجاد كنيم. اين كار نياز به امنيت اقتصادی، سازوكارهای درست و افراد فهيم و هماهنگ در كشور دارد».

رئيس مجلس افزود: «ما بايد در كشــور حواشــی را كاهش دهيم و همه مســئول باشــيم. در صحبتها و مصاحبهها تلاش كنيم اين حواشــی كاهش پيدا كند تا ذهنها روی موضوع اصلی كه اقتصاد اســت، متمركز شود».

سخنگوی قوه قضا در دام کشمکش رسانهای نیفتد

لاريجانــی در ادامــه به امنيــت ســرمايهگذاری در كشــور اشــاره كرد و گفت : «رهبری معظم در نشست با مسئولان در ماه مبارک رمضان يكی از مواردی كه تأكيد كردند امنيت ســرمايهگذاری بود كــه فقط با گفتن حل نمیشــود. يعنی روشهای مختلفی كه سرمايهگذاران میتوانند با آن دلگرم شــوند، بايد آنها را به كار بســت. شــايد ســازوكارهايی درون قــوه قضائيه نياز باشــد كه ســرمايهگذاران به آن دلگرم شــوند كه به كار آنها زود رســيدگی میكنند و اگر مشكلاتی باشــد، آن را زود حل میكنند».

او ادامــه داد: «مــن توصيــه میكنــم در دام كشــمكشهای رســانهای نيفتيد؛ يعنی سخنگوی قوه قضائيــه برادرمــان آقــای اژهای كه خــوب هم حرف میزنند، نبايد وارد جايی شود كه كشمكش ايجاد كنند. چون سرمايهگذاری را فراری میدهند. سرمايهگذاران اگر احســاس كنند كه در داخل كشور كشمكش وجود دارد برای سرمايهگذاری نمیآيند. آرامش برای كشور ضرورت سرمايهگذاری است. بنابراين آن مشكلاتی را كه میشود در محافل خصوصی حل كرد، آنجا حل شود».

لاريجانی افزود: «در رســانهها كمتر مطالب تنشزا گفته شــود. ممكن اســت برای رســانهها جذاب باشد؛ بنابراين شما نبايد در آن دام بيفتيد. بايد طوری عمل كنيد كه همه احســاس ســكينه و اطمينان كنند كه كشور ما آماده جهش اقتصادی است».

رئيس مجلس ادامه داد: «اميدوارم در اين نشســتی كه امســال قوه قضائيه برای اين هفته تشــكيل دادند با يک ديد باز مســائل كشــور مورد ارزيابی قرار گيرد و يک راهبرد روشــنی برای حال ما، برای كشــور كه در اموری دچار رنجوری هستيم، به دست بيايد. حتما قوه مقننه در كنار و حامی شماست و مسائلی كه قوه مقننه بتواند حل كند، از پشتيبانی شما دريغ نخواهد كرد».

رئیسقوهقضائیه:نمیخواهیمدورقوهقضائیهدیوار و حصار بگذاریم

رئيس قوه قضائيه نيز بهعنوان ميزبانان اين همايش، گفت: «ارجنهادن به اســتقلال قاضی و دستگاه قضائی به نفع همه نظام و دو قوه ديگر كشــور است. استقلال قاضی تضمينكننده عدالــت و ركن ركين حكم عادلانه اســت طوری كه اگر قاضی مستقل نباشد، به او و حكم، خدشه وارد میشود».

آيــتالله آملیلاريجانــی با بيــان اينكه اســتقلال يعنی تحتتأثيرنبودن قوای ديگر و زير فشــار سياسی و اجتماعی قرارنداشــتن، عنوان كــرد: «امروز میخواهم از وضعيت برخی رســانهها در كشــور و برخی سخنها در مجلــس انتقاد كنم؛ اگرچــه برخی مطالب بهعنوان انتقاد مطرح میشود اما در عمل زيرسؤالبردن دستگاه قضائی است. اين مخالف استقلال است كه رسانههای جمعی بخواهند به دســتگاه قضا فشــار وارد كنند و به بهانه نقدكردن آرا، دســتگاه قضائی را تحت فشــار قرار دهند طوری كه آقايی پس از صدور حكم در يک پرونده بيايد بگويد در تاريخ سه هزار ساله ايرانی چنين حكمی صادر نشده است».

او با بيان اينكه نمیخواهيم دور قوه قضائيه ديوار و حصار بگذاريم، ادامه داد: «اين موارد مطرحشــده عليه قــوه قضائيه هم توهيــن و ظلم به قــوه قضائيه و هم زيرســؤالبردن اين قوه اســت». آيتالله آملیلاريجانی فصلالخصومهبودن را ماهيــت كار قضائی عنوان كرد و گفــت: «در هيچجــای دنيا نمیآيند بگوينــد اين رأی قاضی نادرست است و حتی گفته میشود در انگلستان انتقاد حتی مجلس عوام اين كشــور به دستگاه قضائی، آرای قضائــی و ورود به جريان پروندهها بهمنظور حفظ اســتقلال قاضی ممنوعيت دارد؛ درحالیكه در كشور ما نمايندهای در مجلس صحبت میكند و رأی را زير سؤال میبــرد». او به نقش قوه قضائيه در پيشــگيری از نفوذ دشــمنان اشــاره كرد و گفت: «بايد توجه داشته باشيم دشــمنان از چه مســيری میخواهند نفوذ كنند و امروز نفوذ دشــمن بهگونهای است كه طوری القا میكنند كه خودیها حرفهای آنها را تكرار میكنند».

رئيس قوه قضائيه ادامــه داد: «ما چرا فرهنگ غنی و اســلامی را تبديل به فرهنگهای بيگانه كنيم، چراكه دشــمن با تمام قوا وارد میشــود و گاهی بهعنوان كار اقتصادی وارد میشــود و با ايجاد شــبكههای مجازی به بهانه كار علمی و فرهنگی دنبال تســلط فرهنگی و جداكردن مردم از فرهنگ اصيل اســلامی اســت. تمام اركان نظام اعــم از مجريه، مقننه و بهخصوص قضائيه بايد بيدار باشــند، چراكه دشــمن برای تغييــر نظام در حال طراحی اســت و همچنين بايد توجه داشته باشيم اين ســخنان از حلقوم چه افرادی در داخل كشــور بلند میشود».

نهاد حقوق بشــر دولت برخلاف قانون اساسی و شرع است

او گفت: «كســانی كــه با امنيت كلی نظام مشــكل داشته باشند و در اين رابطه چالش ايجاد كنند، مصداق فســاد فیالارض هستند و قضات شــريف ما بايد با اين نگاه و حساســيت به اين حرفها نگاه كنند. بحث نفوذ سياسی، اقتصادی و فرهنگی مهم است و قوه قضائيه با تبيين مصاديق آن برخورد خواهد داشت».

آيتالله آملیلاريجانی به لزوم تبيين نگاه اســلام به حقوق بشــر و هجمههايی كه عليه نظام و قوه قضائيه بهصورت وســيع و تبليغاتی انجام میشود اشاره كرد و گفت: «ما حقوق بشر را در چارچوب تعاليم اسلام قبول داريم و نمیتوانيم حقوق بشــر را با آنچه غربیها دارند نگاه و بررسی كنيم؛ مثلا شما ازدواج را اعم از همجنس و غيرهمجنس ترســيم میكنيد كه اين با نگاه اسلامی تفاوت دارد». او در پايان گفت: «زمزمههايی برای تشكيل نهاد حقوق بشــر از ســوی دولت میشنويم كه البته ما از هر حركتی كه به اســتيفای حقوق شــهروندی منجر شود اســتقبال میكنيم؛ اما اين نهاد حقوقی از ابتدا در قوه قضائيه تشكيل شده و ما نمیتوانيم يک نهاد ديگری ايجاد كنيم، چراكه برخلاف قانون اساسی و شرع است. ما از دولت دعوت میكنيم كه پيشــنهادها را با بررســی متقن بهگونهای كه با كار قوه قضائيه همپوشانی نداشته باشد ارائه كند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.