9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سياست -

احمدینژاد: بنگاههاي زودبازده براي 2ميليون نفر شغل ايجاد كرده است

ســفير آمريكا در عراق: ايران بيشتر با ما گفتوگو كند

عليرضــا شــيخعطار، قائممقــام وزارت خارجه: عواقب ممانعت از آزادي تاجيك متوجه لندن است

آسوشيتدپرس: غرب اهرمهاي كافي را براي توقف برنامه هستهاي ايران ندارد

قسيم عثماني، عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلــس: 1900ميليارد تومان براي جبران خســارات خشكسالي اختصاص مييابد

داودي، معاون اول رئيسجمهور: نگاه جامعه به بخش خصوصي بايد تغيير كند

وزيــر نفت: مشــكلي بــراي تأمين بنزين كشــور نداريم و درحالحاضر كشتيها براي فروش بنزين در خليجفارس در صف ايستادهاند

بر اساس اعلام معاون وزير صنايع و رئيس انجمن كارفرمايان، صنعت ســيمان از ســبد حمايتي دولت خارج شد

رئيس سازمان انرژي اتمي خبر داد: ايران گفتوگو با 1+5 را درباره بسته مشوقها پذيرفت

معاون اول رئيسجمهوري: هدفهاي چشمانداز 20ساله را زودتر محقق ميكنيم

بانك ملي ايــران در واكنش به تهديدها و تحريم اتحاديه اروپا: تهديدها را مانند 80 ســال پيش خنثي ميكنيم

وزارت اطلاعات اعلام كرد: حكم اعدام براي ايراني متهم به جاسوسي به نفع اسرائيل

خوشچهره، رئيس جريان اصولگرايان مســتقل: فعاليت اصولگرايان مستقل ادامه دارد

مهــدي صفــري، معــاون وزيــر خارجــه: اروپا فرصتهاي مناســب همــكاري با ايران را از دســت ميدهد

ســلطانيه، نماينده دائم ايران در آژانس: اســناد قانوني مربوط به غنيســازي سوخت در نطنز نهايي شد

قديريابيانه، سفير ايران در مكزيك: حمله نظامي به ايران پايان آمريكا خواهد بود

ســيدمهدي هاشــمي، سرپرســت وزارت كشور: همــكاري اعضاي اكــو موجــب اســتحكام روابط كشورهاي منطقه ميشود

محمد يحيي معروفي سفير افغانستان در تهران: با رد ادعاهاي انگليس ايران را حامي طالبان نميدانيم

عسگري، مشاور معاون برنامهريزي رئيسجمهور: تمــام دهكهــاي درآمــدي، يكســان يارانــه نقدي نميگيرند

داودي معــاون اول رئيسجمهــور اعــلام كرد: اقتصاد ايران در مسير حذف سياستهاي رانتي

احمدینژاد: بنگاههاي زودبازده، 2 ميليون شغل ايجاد كرد

رســول منتجبنيا قائممقام دبيركل حزب اعتماد ملــي: برخــي ادعاهاي افشــاگري، براي پوشــاندن ضعفهاست

احمديمقــدم، مخبر كميســيون امنيــت ملي و سياســت خارجــي خبــر داد: اتخاذ تمهيــدات لازم در كميســيون امنيت براي كاهش مشــكلات نيروي انتظامي

اكبريان، نماينده مجلس: عدم حمايت از كشاورزان باعث خروج كشور از خودكفايي در گندم شد

طاهرپور، عضو كميســيون صنايع و معادن: عدم توجــه به ســرمايه در گردش بســياري از صنايع را با فاجعه ورشكستگي مواجه ميكند

محمدرضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي: اولين عيب طرح تحول اقتصادي، افزايش يكباره تورم است

احمدینــژاد: تــلاش دولت بــراي حداقلكردن محروميتهاست

ولايتی، مشــاور مقام معظم رهبری پيشنهاد داد: لزوم ديپلماســي فعال ايران در صحنه بينالمللي و تداوم مذاكره با ‪5+ 1‬

علــی لاريجانــي خبــر داد: طرح مجلــس براي برخورد با اشرار

سفير اردن به دليل رويكردهاي جانبدارانه اردن از عوامل تروريست به وزارت خارجه ايران احضار شد

ســيفالله، مديرعامل شــركت ملي نفت: اجراي قرارداد كرســنت منوط به اصــلاح قيمت فروش گاز است

احمدینــژاد: نيازمند اقدامات ضربتــی در توليد مسكن هستيم

عسگری، مشــاور معاون برنامهريزی احمدینژاد: توزيع يارانهها به آزادسازی همزمان قيمتها همراه خواهد بود

آقامحمــدی، عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظــام: متخلفان در اجرای قانــون اصل ۴۴ محاكمه میشوند

بروجردی، رئيس كميســيون امنيــت ملی: زمينه برای گفتوگوهای ايران و ‪+5 1‬ آماده شده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.