آينه

Shargh - - سياست -

مکتب شــهید مظلوم آیتالله بهشــتی، مکتب اعتدالاست

هفته قوه قضائيه گذشــت و آنقدر كه بنیصدر مطرح شد، بهشتی نشــد، زيرا اولی برای اين ملت ديگر تمام شــده بود اما پروژه شبيهســازی شرايط كنونی با حوادث آن دوران، موجب شد برای نسلی كــه اين حــوادث و اســامی را در كتابهای تاريخ خوانــده بودند و يــا از زبان پدر و مــادران خويش شنيدهاند، انگيزهای برای ورود پيدا كنند و متأسفانه فريبهای دنيای مجازی بــرای آنها چهره ديگری میســازد. و برای همين بايد نوشــت: «بهشــتی باز مظلوم»... شــايد لازم باشــد سخنگوی محترم دســتگاه قضا به چند ســؤال ســاده يک شهروند جواب دهند: منش و شــيوه رفتار شــهيد بهشتی حتی در قبال بنیصدر، دعوت به آرامش و وحدت بــود. آيا جنابعالــی با مرور ســخنان خود چنين برداشتی داريد؟... منظور از مسئولينی كه نهادهای انقلابی و قوه قضائيه را تخريب میكنند كيســتند؟ اگر ضدانقلاب باشد كه واقعه جديدی نيست ولی اگر خدای ناكرده كنايه به رئيسجمهور مســتقر و منتخب اكثريت ملت است، بايد در پيشگاه خداوند متعال و مردم پاسخگو بود. زيرا هيچ سندی وجود ندارد كه ايشــان نهادهای انقلابی و قوه قضائيه را تخريب كرده باشــند... اگر جنابعالی با شامه تيز و تجربيات طولانی خــود در حوزه امنيت، فقط به خاطر يک انتقاد ســاده از نحوه عملكرد اقتصادی نهادی انقلابی، خبر از فتنه و توطئه جديد میدهيد، پس چگونه بود وقتی رئيسجمهور سابق عبارت زننده «برادران قاچاقچی» را به كار برد، احســاس فتنه نكرديد؟...

شعبانبیمخمیانهروترینبود! محمد صرفی:..

مايک مورل معاون ســابق سيا كه بهشــدت بر ايــران متمركز بوده اســت در اين مورد میگويد؛ «حتی بحث تغيير رژيم آسيبزننده اســت و ديگر درباره سياست تغيير رژيم، صحبتی نمیكنيم. .. يک مســئله ناخوشــايند بالقوهای كه وجود دارد اين اســت كه تندروها را تغذيه میكنيد و ميانهروها را از دست میدهيد. نهتنها بعيد است موفق شــويد بلكه ممكن اســت ضربهای مهلک هم دريافــت كنيد». اگرچه كليت اســتدلال مورل قابل تأمل اســت امــا اينكه اعلام رســمی چنين موضعی تندروها را تغذيه كرده و باعث از دســت رفتن ميانهروها میشــود، جای بحث دارد. آن كه از دخالــت آمريكا در امور داخلی كشــورش بيزار اســت و نمیخواهد نظام كشورش با شبهكودتای آمريكا تغييــر كند، نامش تندرو اســت؟! و آن كه حامی چنين رويكردی اســت و به قول تيلرســون ابزار داخلــی اعمال «تغيير رژيم» اســت، ميانهرو نــام دارد؟! اگر چنين عناوين جعلی و مضحكی را بپذيريم، بايد گفت شعبان بیمخ به عنوان يكی از سردمداران اراذل و اوباش سياست تغيير رژيم ايران در كودتــای آمريكايی ســال 1332 از ميانهروترين چهرههای تاريخ معاصر ايران است!...

بایدهاي دولت براي کابینه جدید غلامرضا ظریفیان:

كشــور ما داراي يك برنامه چشــمانداز اســت كه به دلايل عديدهاي از جمله ناكارآمدي جدي برخي برنامهها در دولت گذشته، امــروز فاصله جدي و اساســي با آن چشــمانداز مــورد وفاق كشــور داريم. طبيعي اســت كه يكي از اولويتهــاي دولت روحاني بايــد در اين زمينه باشــد تا بــا توجه به شــاخصها بتوانيــم در يك بازه زماني، كشــور را به لحاظ توســعه در عرصه اقتصادي، علمي و فرهنگ عمومي به يك موقعيت مناســب و قابل قبول در منطقه برســانيم. در اين دولت برخلاف دولت قبل با اقبال دانشــگاهيان و متخصصان روبهرو هستيم كه نشاندهنده اعتماد جدي اين بخش از جامعه به دولت روحاني است. بنابرايــن دولت بايد از اين ظرفيت اســتفاده كند تا بتواند شــاخصههاي توسعه كشــور را با توجه به چشمانداز توسعه گســترش دهد. نكته دوم تكيه بر وعدههاســت. طبيعتا به لحاظ مدني و اعتقادي آنچه در دوران انتخابات وعده داده ميشود در حد بضاعتها، ضرورتها و امكانات كشور بايد برايش تمهيداتي نيز انديشــيده شــود و قطعا يكي از اين تمهيدات استفاده از مديران توانمند است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.