زیرنویس حاشیهساز صداوسیما

Shargh - - سياست -

ايســنا: معــاون ســيما دربــاره حاشــيههای پيشآمده برای انتشار صحبتهای رئيسجمهور در قالب زيرنويس شبكه خبر گفت: اگر بهصورت حقوقی اين ايراد به صداوســيما وارد شود، يقينا نســبت به آن اقدام و برخورد خواهد شد. اگر اين اشتباه متعلق به بخش ســيما باشد، سريع با آن برخورد میكنيم و اگر مربوط به حوزه خبر باشد، قطعا بايد آن را پيگيری كنند.

روحانــی صبح ديــروز در همايش سراســری قوه قضائيه در بخشــی از ســخنانش گفته بود: «من چند بار برای مسئوليتهايی به قوه قضائيه دعوت شــدم؛ اما ترســيدم كه در اين قوه حضور يابــم و هيچگاه جرئــت ورود به اين دســتگاه را نكردم، چراكه كاری بسيار سخت بر دوش قضات قــرار دارد.» شــبكه خبــر امــا در زيرنويس خود صحبتهای رئيسجمهور را اينگونه بازتاب داد: «رئيسجمهور: بعد از انقلاب هم چند بار به قوه قضائيه احضار شدم، ترسيدم بروم».

مرتضی ميرباقری دربــاره اين زيرنويس گفت: میشــود يک ايراد اوليــه گرفــت و آن اينكه در ارتبــاط بــا واژگان، تلويزيون بايد دقت بيشــتری داشته باشــد؛ اما انصافا تلويزيون در قبال دولت مخالفت نــدارد. ميرباقری در ادامــه تأكيد كرد: درحالحاضر دولت آقای روحانی مســتقر هستند و حمايت همهجانبه رسانه ملی پشت سر دولت ايشان براساس چارچوبها و ضوابط خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.