ایران و بحران قطر

Shargh - - سياست - ترجمه: آزاده بابايینژاد

در اوج بحران تازه خليج فارس، ايران ژســت صلحطلبــی بــه خود گرفتــه و برخــلاف تصور رايج کــه میپندارد تهــران از آب گلآلود، ماهی میگيرد، اينبار پرهيز از خشــونت را تنها راهکار منطقــی برونرفــت از بحران يادشــده میداند. پس از گذشــت ســه روز از حملات تروريســتی در تهــران، کميســيون امنيت ملی اين کشــور در نخســتين نشســت خود در قبال بحــران قطر از سياســت «بیطرفی مثبــت» تهران خبــر داد و گفت ايران با دو شــرط حفظ تماميت ارضی قطر و نيز تبديلنکردن اين بحران به نزاع مســلحانه، تصميم گرفته موضعگيری نکند. مؤيد اين سخن، گفتههای ظريف در سفرش به ترکيه است، آنگاه که همتای ترکش از عزم جدی آنکارا برای ارسال نيروهای ترک به دوحه در حمايت از قطر ســخن گفت؛ اما او ابراز کرد که تهران مايل نيست جنگ جديدی در منطقه رخ دهد و تهران اميدوار است طرفين اين منازعه به راههای ديپلماتيک دســت يابند. به باور آگاهان سياسی در ايران، بحران تازه در روابط قطر با چهار کشــور عرب منطقه نهتنها به وخامــت اوضــاع میانجامد، بلکــه يحتمل وقوع جنگ تمامعيار منطقــهای نيز دور از تصور نيســت و ايران ناخواســته، از گزنــد اين آتش در امان نخواهد ماند و اختلافاتش با رياض عميقتر میشــود. نکته مهمتر که باعث شد اسرائيلیها نفس راحتی بکشند، انتصاب محمدبنسلمان به سِمت وليعهدی عربستان است، چون در تلآويو میگويند او توان نظامی آن را دارد که دامنه جنگ را به داخــل مرزهای دوحه بکشــاند و اينچنين ايــران به هواخواهــی قطر، وارد جنگ شــود. از سوی ديگر برخی کارشناسان ايرانی بر اين باورند که اختلافات رياض و دوحه قديمی است و تهران بــا اين دو بهانه که قطر منافع ايران در ســوريه و عراق را تهديد میکند و نيز از سازمانهای مخالف بشار اســد بهعنوان اهرم قدرت تهران در منطقه، حمايت همهجانبه میکنــد، نبايد وارد کارزار اين دو کشور عرب شود.

درهمينحــال و بنا به باور تحليلگران منطقی نيســت ايران در بحران اخير موضعگيری رسمی کند، هرچه باشــد رياض و دوحه در نهايت به اين نتيجه میرسند که اختلافها را کنار بگذارند و با توجيه وجود دشــمن مشترک، با هم متحد شوند. علاوه بر ايــن، مقامهای اين دو کشــور از بحران جديــد بهعنوان اختــلاف در خانه يــاد میکنند، حضور تهــران در ايــن دعوای خانگــی فقط به پيچيدگی اوضاع منجر میشــود و ايــن دقيقا با شعار انتخاباتی حسن روحانی که از بهبود روابط ايران با کشــورهای منطقه بهويژه عربستان سخن گفته بود، در تضاد آشکار است.

منبع: القدسالعربی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.