مسئولان دخیل در قضايای سال 67 آقايان نیری، رئیسی، ریشهری، اشراقی و پورمحمدی بودند

Shargh - - سياست -

آقای منتظری هيئتی داشتند به نام هيئت عفو که مرحوم گيلانی، ابطحی، ســيدجعفر کريمی و آقای محفوظی بودند. اينهــا رفته بودند خدمت مرحوم منتظــری برای پيگيــری پروندههای عفو و جلســه هيئت عفو در منزل ايشــان برگزار شد. بنــده نيز برای تقديم گزارشهای معمول در آنجا حضور داشــتم. در آن جلســه حاجاحمد آقا به آقای منتظــری گفتند «حاجآقا! الان شــما اينجا هستيد، خوب اســت که آن بحث شکستن فکها را مطرح کنيد تا ببينيم موضوع چه بوده اســت». آقای منتظری گفتنــد بعد از زمان آقای لاجوردی میگوينــد وضع زندانها بدتر شــده و 300 تا فک شکسته شده و من همينجور با تعجب ماندم که در پاسخ به اين ادعای بیاساس چه بگويم. من به آقای منتظری گفتم کسانی که اين حرفها را زدند معنی اين حرف را نمیدانند چيست! من به شما توضيح میدهم که فکشکستن يعنی چه، کسی که فکش میشکند، به قدری درد وحشتناکی دارد که يا بايــد از درد بميرد يا بايد او را درمانش کنی. پس از اين اظهارات، گفتم اصلا 300 تا نه، شما اگر توانســتيد يک نفر را اثبات کنيد که فکش شکسته شــده، بنده همه حرفهايی که به شــما گزارش کردهاند را میپذيرم.

يکی از بهانهها اين بود که مثلا گروهی از زندانيان که حکمهای يکســاله داشــتند و دوره محکوميت آنها نيز تمام شــده بود، به دليــل اينکه همچنان با منافقين در ارتباط بودند، از زندان آزاد نشــده بودند و صحبت شهيد لاجوردی هم اين بود که اگر اينها را رها کنيم فردا بايــد دوباره با صرف هزينه اينها را در خانههای تيمی دستگير کنيم. بنده آمدم مشخصا با اين هزار نفر مصاحبه کردم. تعدادی از اينها فعاليت گروهی داشــتند مثلا در همان زمان که در زندان هم بودند اعلاميه پخش میکردند و زندانيان را تحريک میکردند.

ما گفتيم اينهايــی را که چنين اقداماتی در زندان انجام دادهاند، دوباره بازجويــی کنيم تا به اقدامات داخــل زنــدان خود اعتــراف کنند تا دليــل منطقی برای تجديد محاکمه آنها داشــته باشــيم. بنابراين پس از بررســیهای دقيــق و گزارشهای مکتوب با کيفرخواســتهايی که برای آنها تهيه شــد، دوباره دادگاه برگزار کرديم و کسانی که جرمشان محرز شد به حبسهای اضافه سه سال، پنج سال و... محکوم شــدند. تعدادی ديگر نيز بــا تعهدگرفتن از آنها رها شدند و تعدادی بودند که در دست بررسی بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.