مدالهايي كه لكه ننگ ميشوند

Shargh - - سياست - پرويز پرستويي

هموطنان عزيزم اکنون در آستانه سالگرد شهادت بيش از 290 مســافر بيگناه هواپيماي ايرباس کشورمان برفراز خليج فارس هستيم.

درســال 1367 با دســتور کاپيتــان ويل راجرز ماشــهاي بر روي صفحه شــليک موشکهاي ناو فوق پيشــرفته وينسنس فشــار داده شد تا تمامي اين هموطنــان عزيزمان بهنــاگاه از صفحه رادار زندگيمان محو شوند.

درحالحاضــر و پــس از 29 ســال همچنان خانوادههاي شــهداي اين واقعه عزادارند و براي اين جنايت محرز هرگز کسي در آمريکا و جهان از آنان عذرخواهي نکرد و در عوض و در اين سالها، کاپيتان ويل راجرز و هفت نفر از دســتاندرکاران ايــن واقعه شــوم، دلخوش به مدالهــاي )ابراز شــجاعت در عمليــات رزمــي( گرفتهشــده از ژنرالسالاران ارتش و دولتشان هستند.

پــس بياييم و در حرکتــي مردمي، همدرد اين خانوادهها باشــيم. قبلا پيشــنهاد دادهام فرودگاه بندرعبــاس به ياد اين شــهدا نامگذاري شــود تا بهصورت رسمي، سؤالي باشد اين نامگذاري براي تمامي مســافران پروازهاي جهانــي فرودگاه؛ اما متأسفانه پاسخي از سوي مراجع ذيربط دريافت نشد.

به هرحال امسال پيشــنهاد ميکنم در سالروز 12 تيــر و در تمامي پروازهــاي داخلي و خارجي خلبانان کشــورمان در پيامهايي خودجوش براي مسافرانشــان نامي از شــهداي همکارشان در آن پرواز ببرند و يادشان را گرامي بدارند.

و بــاز پيشــنهاد ميکنــم هرکس بــه ايران و مردمش عشــق مــيورزد، عکس و متنــي از اين واقعه در صفحه خود قــرار دهد و ديگران را نيز به اين کار تشــويق کند. دوســت من، خود ما بايد به جهان ثابت کنيم مانند ســالگرد بمباران اتمي هيروشــيما و... خــون هموطنانمان مــا نيز قابل معامله با هيچ توجيهي نيست، چه رسد که به آن خاطر مدالها داده شود.

پــس همگــي در 12 تيــر کاري کنيــم که اين مدالها در تاريخ جهان، به لکه ننگ تبديل شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.