مادران ايرانی حیات میبخشند اما تابعیت نه

Shargh - - سياست -

زن ايرانــی با مرد يونانــی ازدواج میکند. اين زوج در آرژانتين صاحب فرزند دختری میشــوند. زن و شوهر وقتی فرزندشان سهساله است از هم جدا میشــوند. مادر و دختر به ايران بازمیگردند تــا در وطن مادری به زندگی خود ادامه دهند، اما بنابــر قوانين فعلی، تابعيت ايــران از مادر منتقل نمیشــود؛ يعنــی دختربچــهای کــه در گزارش سايت «داتيکان» با نام مستعار نيکا از او نام برده میشود، بیشناسنامه میماند.

اين تنها نيکا نيســت کــه در وطن مادری خود بیشناسنامه است. سخنگوی کميسيون اجتماعی مجلس، رضا شيرانخراســانی، بــرآورد کرده که حدود يــک ميليون نفــر در ايران بیشناســنامه هستند. اغلب ازدواجهای زنان ايرانی با اتباع ديگر کشــورها در نواحی مرزی و با مردان پاکستانی و افغانستانی انجام میشود.

طرح اعطای تابعيت از طريق مادران تابهحال ســه دفعه در مجلس طرح شــده اســت؛ دو بار با رأی اکثريت نمايندگان رد شــد و بار ســوم هم در دســت بررســی اســت. دو اســتدلال فراگير درخصوص مخالفت با اين طــرح بين نمايندگان مجالــس قبــل وجود داشــت؛ خطــرات امنيتی اعطای تابعيت به کودکان مهاجران غيرقانونی و تشويقشدن کارگران کشور

هــای همســايه بــرای مهاجــرت بــه ايران. درحالحاضر فرزندان حاصل از ازدواج زن ايرانی با مــرد خارجی بعــد از 1۸ســالگی، میتوانند با اقامت يکســاله در ايران تابعيت کشور مادر خود را کسب کنند و صاحب شناسنامه شوند.

کــودکان حاصل از اين ازدواج در تمام کودکی با مشــکل روبهرو هســتند؛ از آموزش و خدمات بهداشــتی تا ازدواج. در گــزارش ميدانی روزنامه اعتمــاد )به تاريــخ 7/6/1394( راهبه که مادری ايرانی و پدری افغانســتانی دارد، میگويد: «چند سال پيش يک بار مأموران به خانه ما آمده بودند، ما مدرســه بوديم و مادرم ســر کار. فقط خواهر بزرگ و خواهر کوچکم که آنموقع يکســاله بود، در خانه بودند. میخواســتند آنها را بفرســتند به آنطرف مرز؛ به افغانستان. مادرم همانموقع به خانه رســيده بود. به آنها التمــاس کرد و از چند اداره نامــه گرفت تــا راضی شــدند خواهرانم را نبرند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.