گمرهلهت 10 کروزوهرکشبورره ا عرب قطر بیحیرباهنپایای عنرافبتی

Shargh - - جهان -

«جهــان را اولتیماتومهــا اداره نمیکننــد»، این پاســخ محمد عبدالرحمــن آلثانی، وزیــر خارجه قطر بود به شــروط ۱۳گانه عربســتان و ســه کشور دیگر حوزه خلیجفارس بــرای رفع محاصره دوحه. ضربالاجل عربستان سعودی و متحدانش به قطر دیشــب به پایان رســید و وزیر خارجه قطر روز شنبه یعنــی دو روز پیش از پایــان اولتیماتوم از جواب رد دوحه به این شــروط خبــر داد. وزیــر خارجه قطر کــه به رم پایتخت ایتالیا ســفر کرده بــود، با رد این درخواســتها گفت قطر از حمله این کشــورها به تلافی رد خواستههایشان هراسی ندارد. او البته یک بار دیگر گفت این بحران باید از طریق گفتوگو حل شــود و نه تحمیل اولتیماتوم. بحــران خلیجفارس کمتــر از یک ماه پیش و از روز ۱۵ خرداد آغاز شــد؛ یعنی زمانی که عربستان ســعودی، امارات متحده، بحرین و مصــر در اقدامــی غافلگیرکننــده تمامی روابــط سیاســی و اقتصــادی خود با قطــر را قطع کردند و مرزهــای دریایی، هوایی و زمینی خود را به روی این کشــور بستند. این کشورها برای قطر شروط ۱۳گانهای گذاشــتند و تا روز ۱۲ تیرماه برای پذیرفتن آنهــا ضربالاجل تعیین کردنــد. اما از صحبتهای وزیــر خارجه قطــر اینطور برمیآید کــه دوحه این شــروط را رد میکنــد و ازهمیــنرو بحــران به این زودیها فیصله نمییابد. تعطیلی شبکه تلویزیونی الجزیره، قطع رابطه سیاسی با ایران، اخراج اعضای اخوانالمســلمین و تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در قطر از جمله خواستههای این کشورهاست، شروطی که حتی ســازمان ملل و بسیاری از کشورهای غربی آن را نپذیرفتنــي خواندهاند. گرچــه مقامات قطری میگویند بهجای شرط و شــروط خواهان گفتوگو برای حل این بحران هســتند اما عربســتان سعودی مصرانــه درخواســت گفتوگو را رد کــرده و پایان محاصره را مشــروط به پذیرفتن شروط ۱۳گانهاش از قطر کرده است. تلاشهای دیپلماتیک کشورهایی نظیر کویت هم برای حل ایــن بحران و میانجیگری به نتیجهای نرسیده است. گرچه موضع واشنگتن در این میان اندکی پیچیده اســت، بسیاری از کشورها از طرفهای درگیر خواستهاند با مذاکرات پیگیرانه این بحران را حل کننــد. ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه و شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر هم روز شنبه درباره بحران دیپلماتیک در خلیجفارس با یکدیگر تلفنی گفتوگو کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.