گذری بر بحران

Shargh - - جهان -

پنج ژوئن: عربســتان ســعودی، امارات متحده، بحرین و مصر رابطه دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند. بحرین به دیپلماتهای قطری 48 ســاعت فرصت داد که خاک این کشــور را ترک کنند و عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده هم به شهروندان و مسافران قطری که ساکن این کشورها بودند یا به آنجا سفر کرده بودند، دو هفته زمان دادند که به قطر بازگردند. ســعودیها همچنین قطر را از ائتلاف تحت رهبریشــان برای حمله به یمن اخراج کردند. قطر در پاسخ گفت هیچ توجیهی برای قطع روابط در کار نیست.

شــش ژوئن: دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایــالات متحده در پیامی توییتــری قطر را به حمایت از گروههای تروریســتی متهم کرد و اقدامات عربســتان و متحدانش علیه قطر را نتیجه سفرش به عربستان سعودی عنوان کرد.

هفت ژوئن: پارلمان ترکیه با اعزام نیروهای ترکیهای به پایگاه نظامی ترکیه در قطر موافقت کرد.

9 ژوئن: عربســتان ســعودی، امارات متحده عربــی، بحرین و مصر با انتشــار اطلاعیه مشــترکی ادعا کردند که ۵۹ نفر و ۱۲ مؤسسه خیریه در قطر با تروریســم مرتبط هســتند. یوســف عبدالله القرضاوی عالم دینی ســنیمذهب عربــی مصریالاصل، رئیــس و مؤســس اتحادیه جهانی علمای مســلمان به همراه ۱8 نفر دیگر در بیــن این افراد بودند. قطر در پاسخ این اتهامات را بیاساس خواند.

رکس تیلرســون، وزیر خارجه ایالات متحــده برخلاف مواضع ترامپ از عربســتان سعودی و متحدانش خواســت محاصره قطر را بردارند. به گفته تیلرسون این بحران تبعات انسانی دارد و بر مبارزه ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش هم تأثیر میگذارد.

12 ژوئــن: وزیر خارجه قطــر اعلام کرد کویت رهبــری تلاشها برای میانجیگری را برعهده گرفته و قطــر و ایالات متحده در حال گفتوگو با کویت درباره این موضوع هستند.

13 ژوئــن: قطر تأسیســات تولید هلیوم خود را بــه دلیل تحریمهای اقتصادی تحمیلشده از سوی همسایگانش، تعطیل کرد.

مقامــات آمریکایــی اعلام کردنــد اختلافات قطر و همســایگانش بر عملیاتهــای نظامی ایالات متحده در قطر تأثیری نخواهد داشــت. قطر میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه است و بعد از بالاگرفتن اختلافها و حمایت ترامپ از عربســتان ســعودی و متحدانش بسیاری از تحلیلگران انتظار داشــتند موقعیت این پایگاه نظامی در قطر به خطر بیفتد. اسرائیل در این بحران از عربستان سعودی و متحدانش حمایت کرد.

17 ژوئن: در لندن گروهی از تظاهراتکنندگان در اعتراض به محاصره قطر از ســوی امارات متحده، عربستان ســعودی، بحرین و مصر بیرون از سفارت امارات متحده عربی در لندن تجمع کردند. ترکیه پنج هزار تن غذا به قطر فرستاد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا برای حلوفصل بحران کشورهای حوزه خلیجفارس، سفر خود به مکزیک را لغو کرد.

19 ژوئن: اتحادیه اروپا خواســتار مذاکرات مســتقیم برای حل بحران کشورهای حاشیه خلیجفارس شد. وزیــر خارجه قطر اعــلام کرد تا زمانی که محاصره کشــورهای عربی علیه این کشور برداشته نشود دوحه حاضر به گفتوگو نخواهد بود. وزیر خارجه امارات متحده عربی اعــلام کرد محاصره قطر میتواند سالها ادامه داشته باشد. نیروهــای ترکیه برای تمرین نظامی مشــترک با قطر وارد این کشــور شدند.

21 ژوئن: امیر قطر که کشــورش در محاصره عربســتان سعودی بود، انتصاب محمد بن سلمان به ولیعهدی عربستان سعودی را به او تبریک گفت.

23 ژوئن: عربســتان سعودی، امارات متحده، بحرین و قطر در شروط ۱۳گانه خود خواســتار تعطیلی شبکه خبری الجزیره شدند و قطع روابط قطر با ایران و تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در این کشور را خواستار شدند.

بســیاری از رسانههای جهان درخواست کشورهای غربی از قطر برای تعطیلی الجزیره را محکوم کردند. قطر شروط عربستان و متحدانش را غیرمنطقی و نپذیرفتني خواند. کاخ سفید بحران کشورهای حاشیه خلیجفارس را دعوایی خانوادگی خواند. 25 ژوئــن: رکس تیلرســون وزیــر خارجــه آمریکا تحقــق برخی از درخواستها از قطر را بسیار دشوار خواند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.