بحران بین دولت خودگردان و قاهره

Shargh - - جهان -

در پــی توافقات اخیر بین دولــت مصر و جنبش حمــاس، نشــانههای بحرانــی جدیــد بیــن دولت خودگــردان فلســطین و مصر آشــکار شــد و دولت خودگــردان از دخالــت مصر در امور فلســطین ابراز نارضایتــي کرد. برخی مقامات دولــت خودگردان به روزنامــه الحیات گفتنــد توافقات موجــود در قاهره موجب تقویت و تحکیم شکاف و جدایی غزه از کرانه باختری خواهد شد. در بیانیه صادرشده از سوی کمیته مرکزی جنبش فتح که به دنبال نشســت روز دوشنبه کابینه منتشر شــد، آمده است: «کمیته مرکزی برخی تحرکات مشکوک و تلاشهایی را که به منظور ایجاد قیمومیت بر مسئله فلسطین باشد، نمیپذیرد». طبق ایــن بیانیه، چنیــن تلاشهایی «قصــد دارد ناموس ملی فلسطین را خدشــهدار کند و در رأس همه آنها اســتقلال، تصمیمگیری و حق فلســطینیها را برای حفظ نظام سیاسی خودشان به شیوهای دموکراتیک نادیــده بگیــرد ». در ادامــه بیانیه آمده اســت چنین تلاشهایی به «حد اعلای هویت ملی ما و دروازهاش کــه ســازمان آزادیبخش فلســطین باشــد، احترام نگذاشته است». یادآوری میشود این بیانیه نخستین در نوع خود بوده که به دنبال توافقات حاصلشده در قاهره منتشر میشود. چند روز پیش توافقی بین مصر و حماس از یک طرف و حماس و شــاخه جداشده از فتح به رهبری «محمد دحــلان» از طرف دیگر امضا شد. در تفاهم بین حماس و مصر آمده بود که جنبش حماس اقــدام به حمایــت از مرزهای غــزه و مصر خواهد کرد و به گروههای سلفی اجازه عبور نخواهد داد. مصر نیز تعهد داد بعد از انجام تعمیرات موجود، رفتوآمــد از گذرگاه رفح بین غزه و مصر را تســهیل کند. همچنین مصر متقبل شــد به دولت حماس در غزه ســوخت تحویل دهد تا بتواند مشکل برقرسانی در این منطقه را برطرف کنــد. بعضی منابع حماس گفتند ســوخت مصر قرار اســت در چند روز آینده به غزه برســد. سوخت واردشده از مصر میتواند مشکل برق باریکه غزه را بین 70 تا 80 درصد برطرف کند. از سوی دیگر، تفاهم بین حماس و دحلان مقرر میکند که دحلان دوباره به غزه بازگشــته و در حل مشــکل برق، گذرگاه و تأمین پول بــرای خانوادههای قربانیان فلســطینی مشــارکت داشــته باشــد. این تفاهمات خشــم گستردهای را در کادر رهبری دولت خودگردان برانگیخت و آن را به نوعی «خنجر از پشت» توصیف کرد. «جمال محیسن»، یکی از اعضای کمیته مرکزی فتح در پاســخ به سؤالی درباره این تفاهمات به رادیو فلسطین گفت: «ما از همه دوستان عرب میخواهیم در امور داخلی ما دخالت نکنند ». او اضافه کرد : «ما از این کار تعجب میکنیم که آنها )مصریها( در ائتلافی عضویــت دارند که حماس را جنبشــی تروریســتی تلقی میکند، بعد میآینــد و با همین حرکت تفاهم میکنند». کمیته مرکزی فتح در بیانیه خود آورده بود کــه هدف از اقدامات اخیر دولــت خودگردان در غزه «پایاندادن به شکاف بین فلسطینیها از طریق ندادن پول به حماس و عــدم تأیید اقدامات غیراخلاقی این گروه و سوءاستفادههایش از بودن در زمره یک دولت وفاق ملی» بوده اســت. طبق این بیانیه، حماس «با دزدیدن برق، تحمیل مالیات، فروش داروهایی که به غزه ارسال شده، توزیع اراضی دولتی بین افراد خاص، معاف کــردن افراد وابســته به این گــروه از هرگونه تعهدات مالی و ایجاد فشــار بــرای انحصاریکردن خدمــات دولــت وفــاق ملی بــه نفع گــروه خود و کادرهایــش » بــه عملکرد دولت وفاق ملی آســیب رســانده اســت. کمیته مرکزی جنبش فتح میگوید قصد دارد رابطه این جنبش با سایر گروههای سازمان آزادیبخش فلسطین را نیز بازسازی کند تا «استحکام جبهــه داخلــی و مشــروعیت ملی» براســاس یک برنامه اجماع ملی فراهم شــود. این کمیته همچنین از حماس خواســت «دســت از دولت در سایه بودن بردارد و اجــازه دهد دولت وفاق ملی حاکمیت خود را بر همه اراضی فلسطینی اعمال کند و همه اشکال دیگر قدرت را در سراسر غزه برچیند.»

منبع: الحیات

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.