پردهبرداری از طرح آمریکا در عملیات موصل

Shargh - - جهان -

ارتش آمریکا بــرای اولینبار به توضیح نقشــی کــه در عملیات موصل ایفا کــرده، پرداخت و اعلام کــرد، علاوه بر حمایتهای هوایــی و توپخانهای در طول ایــن عملیات از نیروهــای عراقی، تمرکزش بر جلوگیــری از تیراندازی این نیروها بــه یکدیگر بوده اســت. به گزارش ایســنا، بــه نقل از ســومریهنیوز، ژنــرال پت ورک، از مشــاوران ارتــش آمریکا، گفت: شناســایی هدف طرف دیگــر در تمامی اوقات اصل سیاســی ما بود تا مطمئن شــویم که نیروهای مبارز در حــال پیشــروی به ســمت هدف و نــه نیروهای خــودی هســتند و بهاینترتیب به آنهــا کمک کنیم روی هدفشان متمرکز شوند و بتوانند در میادین نبرد تغییرجهتهای سریع و ویژهای داشته باشند. ژنرال ورک افــزود: نیروهای آمریکایــی اطلاعات نظامی و میدانی را به ارتش، پلیس فدرال و دســتگاه مبارزه با تروریســم عراق ابــلاغ میکردند تا آنهــا از نقاط استقرار یکدیگر و اهدافشان مطلع شوند و این علاوه بر حمایت نظامی مســتقیمی بود که آمریکاییها با بمباران هوایی و توپخانهای برای مدت هشتماه به نیروهای عراقی ارائه میکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.