دفاع ترامپ از استفاده از توییتر

Shargh - - جهان -

دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با ارســال چند توییت از استفاده خود از شبکههای اجتماعی و بهویــژه توییتــر دفاع کرده اســت. بــه گزارش بیبیسی، او در یکی از این توییتها نوشته است: «اســتفاده من از شــبکه)های( اجتماعی فقط به این دلیل نیســت کــه من رئیسجمهــورم؛ بلکه )به این دلیل اســت( که من یــک رئیسجمهور مدرن هســتم». او در توییتی دیگر نوشــته است که «رســانههای جعلی و تقلبی تلاش میکنند تا جمهوریخواهــان و دیگــران را قانع کنند که من نبایــد از شــبکههای اجتماعی اســتفاده کنم. اما بهخاطر داشته باشند که من انتخابات سال ۲0۱۶ را به دلیل مصاحبهها، سخنرانیها و استفادهام از شبکههای اجتماعی بردم». این توییتهای آقای ترامــپ تازهترین واکنش او بــه جنجالهای اخیر دربــاره نزاع کلامی میان او و دو مجری تلویزیونی آمریکایی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.