حمله دوباره ارتش اسرائیل به مواضع سوریه

Shargh - - جهان -

ارتش اسرائیل با انتشــار بیانیهای دولت بشار اســد را متهم به «نقض حاکمیــت مرزی» خود کرده و گفت جدیدترین حمله این کشــور به خاک ســوریه در روز شنبه پاسخی به موشکهایی بوده است که به ســوی بلندیهای جولان در اسرائیل پرتاب شده بودهاند. این پنجمین حمله اسرائیل به مواضع ســوریه در چند روز اخیر به شمار میرود. ارتش اســرائیل اشــارهای نکرده که این حمله از طریــق زمینی یــا از طریق هوایی صــورت گرفته اســت. در همین حال، تلویزیون دولتی سوریه به نقل از مقامات امنیتی این کشــور، گزارش داد یک خودروی بمبگذاریشده در مرکز دمشق منفجر شــده اســت. در جریان این انفجار حداقل ۱8 نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.