تصمیم ملکسلمان برای عزل فرزند شاه سابق

Shargh - - جهان -

سلمانبنعبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، در ادامه کودتای نرم خود در این کشــور بهزودی شاهزاده «متعببنعبدالله»، فرزند شاه پیشین، را از فرماندهی گارد ملی عربستان عزل میکند. این اقدام در ادامه کودتای نرم ملکسلمان است که اخیرا شاهزاده نائفبنعبدالعزیر ولیعهد عربستان را عزل و محمدبنســلمان فرزند خود را جایگزین وی کرد. براساس این گزارش منابع سعودی گفتند که محمدبنســلمان به خاطر نگرانی از عواقب و پیامدهای این کودتا میکوشد کنترل وزارت کشور و گارد ملی را به دست گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.