واکنش منفی سعد الحریری به سخنان سیدحسن نصرالله

Shargh - - جهان -

«ســعد الحریــری»، نخســت وزیر لبنــان، در واکنش به ســخنان اخیر «سیدحســن نصرالله»، دبیــرکل حزبالله، بــدون اینکه از وی نــام ببرد، گفت: ملت لبنان توانایی حمایت از خود در مقابل تجاوز اسرائیل را دارد و نیازی به نیروی خارجی یا شــبهنظامیان با ملیتهای دیگر ندارد. به گزارش ایرنا، سیدحســن نصرالله در ســخنرانی اخیر خود به مناســبت روز جهانی قدس در بیروت به رژیم صهیونیستی هشدار داد در صورت حمله به لبنان صدهاهزار نفر از سرتاسر کشورهای اسلامی برای مقابله با اسرائیل در کنار حزبالله خواهند جنگید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.