۵۰ ضربه شلاق جریمه سخنگفتن از مرگ البغدادی

Shargh - - جهان -

یک منبع محلی اعــلام کرد داعش در اطراف شهر تلعفر در غرب موصل بیانیهای منتشر کرده و مجازات ۵0 ضربه شلاق برای افرادی که درباره مرگ ابوبکر البغدادی، ســرکرده داعش، ســخن بگویند در نظر گرفته اســت. این واکنش ناگهانی داعش به اخبار منتشرشــده درباره مرگ سرکرده این گروه در حالی منتشــر میشــود کــه یکی از نزدیکان البغــدادی اخیرا به صــورت ضمنی به مرگ خلیفه خودخوانده داعش اعتراف کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.