حصارکشی پاکستان در مرزهای مشترک با افغانستان

Shargh - - جهان -

اسلامآباد در راستای دستور فرمانده کل ارتش این کشور مبنی بر حصارکشی کامل مرز پاکستانافغانســتان، باوجود مخالفت کابل، دوهزارو ۶00 کیلومتر از این مرز را حصارکشــی کرد. به گزارش خبرگزاری مصر، اســلامآباد، ۳۳8 پست امنیتی را در امتداد مرز افغانســتان و پاکستان ایجاد کرده و دوهزارو ۶00 کیلومتر را حصارکشی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.