آزادی ایهود اولمرت از زندان

Shargh - - جهان -

نخســتوزیر سابق رژیم اســرائیل که به جرم فساد زندانی شــده بود، پس از تحمل یک سال و چهار ماه حبس، آزاد شــد. به گزارش خبرگزاری مهر بــه نقــل از العهد، براســاس ایــن گزارش، ایهود اولمرت 7۱ســاله که از سال ۲00۶ تا ۲00۹ نخستوزیر رژیم صهیونیستی بود، از فوریه ۲0۱۶ به جرم فساد مالی زندانی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.